På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

2. Avgränsning - Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning

2.1 Planmässig avgränsning

Avgränsning

 • Första avgränsningen gjorde vi utifrån förändringar och förhållanden där översiktsplanen har störst styrverkan, dvs. vilka konsekvenser är mest intressanta att beskriva.
 • Andra avgränsningen utgick från de olika förslagen och förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och vilka som är av ”betydande miljöpåverkan”.
 • Tredje avgränsningen gjorde vi med hänsyn till vilka förslag som enligt förordningen är betydande. Vi gick igenom dessa och bedömde vilka som var på en övergripande strategiska nivå dvs. där översiktsplanen var betydande. Resterande förslag prioriterade vi bort. Se avsnitt 11 i denna bilaga för mer information kring enskilda förslag som kan bedömas betydande på lokal nivå men inte på en övergripande nivå som översiktsplanen.

Innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning regleras i miljöbalken 6 kap. 12 §, men upplägget kan se olika ut. Upplägget för denna är tematiskt, och har inriktats på fem områden som bedömts beröra ”betydande miljöpåverkan”, och utgörs av;

 • Att bo tätt (förtätning av bebyggelse inom tätorter)
 • Att bo glest (utspridd bebyggelse)
 • Transporter
 • Handel
 • Vindkraft

Hur planen påverkar dessa tematiska områden beskriver vi utifrån tre olika dimensioner:

 • Sociala
 • Ekologiska
 • Ekonomiska

I de konsekvensbeskrivningar vi gör utvärderas dessa mot ett antal mål och arbeten med prioriterade perspektiv i kommunen, i syfte att sätta in konsekvenserna i ett större sammanhang. Utvärderingen består i att bedöma huruvida konsekvensen kan bidra till att stärka eller motverka något av de identifierade målen eller arbetet med de prioriterade perspektiven. De mål och prioriterade perspektiv vi utvärderar gentemot är:

Den sociala dimensionen - Örebro kommuns prioriterade perspektiv med medborgaren i centrum

1. Hälsa på lika villkor
2. Jämställdhet
3. Barns rättigheter
4. Integration och mångfald

Den ekologiska dimensionen - Örebro miljömål

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Myllrande våtmarker
11. Levande skogar
12. Ett rikt odlingslandskap
13. God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv (tillkommit efter Örebro miljömål)

Den ekonomiska dimensionen

1. Finns inga kommunala målformuleringar som är relevanta i detta sammanhang

Samtliga konsekvenser har dock inte bedömts svara mot något identifierat kommunalt mål, utan redovisas enbart som en möjlig konsekvens. Analysen har gjorts i två steg, där möjliga konsekvenser först analyserats, för att sedan se hur de svarar mot kommunala mål. Det är rimligt att samtliga konsekvenser inte har sin motsvarighet i kommunala målformuleringar och därför redovisas dessa utan symbolerna glada eller ledsna gubbar. Symbolerna saknas bl.a. för hela den ekonomiska dimensionen eftersom det är svårt att hitta något mål som är relevant i detta sammannhang.

2.2 Geografisk avgränsning

Vår geografiska avgränsning grundar sig på vilka frågor som vi bedömt som de viktigaste, dvs. att bo tätt, att bo glest, transporter, handel och vindkraft. Utifrån dessa har vi bedömt att översiktsplanen kan påverka hela regionen.

2.3 Tidsmässig avgränsning

Planens tänkta genomförandetid är 25 år, dvs. t.o.m. år 2035 och därför beskriver vi även miljöbedömningarna med ett 25-årsperspektiv.

Senast uppdaterad: 17 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson