På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

10. Miljöbedömningar av enskilda förslag - Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning

I detta stycke vill vi visa hur miljöbedömning gjorts för några enskilda förslag som på lokal nivå kan anses ha betydande miljöpåverkan. Dessa förslag bedömts enskilt som betydande på en lokal nivå, men inte på övergripande strategiska nivå dvs. översiktsplanen

  • Reservvattentäkt vid Mogetorp.
  • Dagvattendamm öster om pappersbruket nära och i Natura 2000-område. Dagvattendammen kommer att leda till positiva konsekvenser för vattenkvaliteten i Svartån och Hjälmaren. Dammen är en viktig del i att uppnå Örebro kommuns uppsatta miljömål om 50 procent rening av tungmetallerna i stadens dagvatten till år 2010. De negativa konsekvenser som kan uppstå av projektet utgörs främst av risker att dammen påverkar djurliv i naturreservatet och Natura 2000-området. Dessa risker har dock minimerats eftersom det alternativ som valdes inte går in i de känsliga områdena samt genom att skadeförebyggande åtgärder kommer vidtas. Dessa delar kan läsas mer i den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen: MKB av dagvattendamm i Skebäck, Örebro.
  • Bostadsområde Alnängarna (Detaljplan för Alnängarna, Olaus Petri 3:233 m.fl.) En miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram för att beskriva påverkan på markförhållanden, markföroreningar, översvämningsrisker, biologisk mångfalden, Natura 2000 samt strandskyddet. Mer information finns i den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen: Alnängarna Olaus Petri 3:233 m.fl., Örebro kommun. Miljökonsekvensbeskrivning – detaljplan.
  • Södra tvärleden Se Vägverkets framtagna miljökonsekvensbeskrivning: MKB väg 51.01 Södra tvärleden.
  • Industrijärnväg till västra Pilängen/ flygplatsen Miljökonsekvensbeskrivning finns se Detaljplan del av Ånsta 20:8, miljökonsekvensbeskrivning för nytt industrispår från Bistra till Västra Pilängen alt Örebro flygplats.
  • Slättens skyttebanor Förutsättningen för att verksamhet ska finnas på skyttebanorna är att antingen göra en anmälan enligt miljöbalken till Örebro kommuns miljönämnd eller söka frivillig tillståndsprövning hos Länsstyrelsen. I en sådan prövning utreds bl.a. hur befintliga bostäder i området påverkas.
Senast uppdaterad: 18 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson