På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

1. Inledning - Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning

I miljöbalken (1998:808) 6 kap.11 § står att när en kommun upprättar en plan, som krävs i lag eller annan författning ska kommunen göra en miljöbedömning av planen om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 4 § står att en översiktsplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och ska därmed miljöbedömas. I plan- och bygglagen (1987:10) 4 kap. står att översiktsplanens konsekvenser ska framgå i planen. Detta krav är överlappande med kravet från miljöbalkens 6 kap.11 § och därmed har Örebro kommun valt att slå ihop dessa krav till ett kapitel där båda redovisas tillsammans. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. I miljökonsekvensbeskrivningen ska både sociala, ekologiska och ekonomiska konsekvenser beskrivas.

Att beskriva konsekvenserna av alla detaljer i en översiktsplan är omöjligt. Miljökonsevensbeskrivningen ska enligt miljöbalken 6 kap. 13 § innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till planens innehåll och detaljeringsgrad. Därför har miljökonsekvensbeskrivningen avgränsats till några viktiga huvuddrag i översiktsplanen och dokumentet beskriver konsekvenser dessa huvuddrag.

1.1 Sammanfattning av översiktsplanen och dess huvudsakliga syfte

Översiktsplanen ska vara ett verktyg för att skapa ett hållbart, attraktivt och tryggt Örebro. Planen har ett 25-årigt perspektiv, men vart fjärde år ska aktualiteten ses över och om planen inte anses aktuell ska den revideras. Planens generella drag är: förtätning av befintliga tätorter (bl.a. för att minska transporter), skapa blandad bebyggelse (komplettera byggnadstyper för att ge goda förutsättningar för ett integrerat Örebro) och fortsatta satsningar på Örebro som logistikcentrum (avsätta mark i bra infrastrukturlägen för att skapa ett hållbart transportsystem och flera arbetstillfällen).

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska instrument för att redovisa hur man vill förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt. Syftet med översiktsplanen är att göra avvägningar och prioriteringar mellan olika allmänna intressen som ibland kan vara svåra att förena eller till och med vara motsägande. För mer information kring översiktsplanens förhållande till andra planer, planens utgångspunkter etc., se översiktsplanen kapitel 1 och 2.

1.2 Detta styr översiktsplanen inte över

Översiktsplanen styr inte över människors beteende utan ger t.ex. bara förutsättningar för att resa hållbart med tåg, buss och cykel. Hur människor sedan väljer att agera är svårare att förutsäga.

Översiktsplanen behandlar inte miljökonsekvenserna av produktion och konsumtion för de produkter som transporteras och hanteras i Örebro. Detta eftersom översiktsplanen inte kan styra över produktion/konsumtion.

Översiktsplanen redovisar kommunfullmäktiges inriktning på hur kommunens mark och vatten bör användas i framtiden, men översiktsplanen garanterar inget genomförande utan möjliggör en tänkbar framtida utveckling.

Det finns tendenser att allt fler fritidshusområden utvecklas till permanenta boenden. Det finns få medel att motverka denna utveckling i översiktsplanen. I fritidshusområden saknas ofta kommersiell och kommunal service.

1.3 Arbetssätt

Arbetet med miljöbedömningen har skett parallellt med planen och inneburit att en del idéer till utbyggnad uteslutits eller justerats redan i det tidiga skedet. I arbetet har många deltagit med olika kompetenser som folkhälsostrateg, samhällsplanerare, ekolog, arkitekt etc. Vi har arbetat utifrån en checklista som innefattar följande områden: mark, vatten, luft, klimatfaktorer, naturmiljö, kulturmiljö, social miljö, stadsbild/landskapsbild, hushållning med naturresurser, människors säkerhet, ljusförhållanden och lokalklimat samt hälsa. Vi har arbetat på en översiktlig nivå och en mer detaljerad nivå. På den detaljerade nivån har vi arbetat med varje förslag till utbyggnad och bedömt dess påverkan på miljön. I den översiktliga nivån som utgör denna miljökonsekvensbeskrivning har vi arbetat med att identifiera var översiktsplanen har störst styrverkan och miljöpåverkan. Vi har arbetat med olika analyser och har bl. a. använt geografiska informationssystem,GIS, som ett verktyg.

Senast uppdaterad: 17 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson