På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

8. Samhällsservice - Översiktsplan

8.1 Allmänt om samhällsservice

Med samhällsservice menar vi här dels skattefinansierad service tillhandahållen av offentliga myndigheter och privata aktörer, dels service som erbjuds av ideella organisationer. Exempel på samhällsservice är förskola och skola, bibliotek, trossamfund, kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar, vårdcentraler och sjukhus, socialtjänst osv (Samhällsservice i form av kollektivtrafik, vatten och avlopp etc behandlas i andra kapitel). En tillgänglig samhällsservice har betydelse för medborgarnas upplevelse av en trygg och attraktiv livsmiljö och ger förutsättningar för mötesplatser och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Ställningstaganden:

 • Samhällsservice ska i första hand lokaliseras till stadens, stadsdelarnas eller de mindre tätorternas centrum. I vissa fall kan den dock med fördel lokaliseras mellan två stadsdelar, om den har en integrerande funktion. För att minska risken för skadegörelse bör lokalerna och dess omgivningar planeras så att närboende och förbipasserande har överblick.
 • Vid planläggning ska möjlighet till olika slags samhällsservice integreras i detaljplanen där det är lämpligt och behov kan uppstå.
 • Vid planering och utformning av bostadsnära samlingslokaler ska man där det är möjligt ta hänsyn till att lokalerna bör kunna användas kvällstid, med så lite störningar för de kringboende som möjligt.
 • Vid nybyggnation eller större ombyggnation av kommunala lokaler ska dessa anpassas för många funktioner. Flexibla lokaler och tillräckligt stora friytor gör det lättare att ställa om från exempelvis förskola till grundskola eller äldreboende.
 • Vid nybyggnation eller större ombyggnation av kommunala lokaler ska dessa planeras så att medborgarnas och föreningarnas möjlighet att nyttja dem efter kommunal verksamhetstid förenklas.

Se även:
Avsnitt 9.1 om idrott och friluftsliv.
Avsitt 9.2 om kultur.

8.2 Skola och förskola

Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för behoven av förskola och skola. Barn i förskoleåldrarna har ökat kraftigt i hela kommunen de senaste åren. Ökningen är störst i de delar av kommunen där de flesta bostäder har byggts, dvs. i de sydöstra stadsdelarna och Ekeby-Almby. Samtidigt har utvecklingen varit den motsatta för barn i grundskoleåldrarna. Minskningen av antalet grundskolebarn har varit som störst i de västra stadsdelarna där skolor har lagts ner.

Den starka befolkningstillväxten under de senaste åren innebär att antalet förskolebarn beräknas att bli 1 000 fler och antalet grundskolebarn 2 500 fler fram mot år 2020. Ökningen kommer att bli störst i de sydöstra delarna på grund av fortsatt stort bostadsbyggande.

Under samma period kommer antalet ungdomar i gymnasieåldrarna att minska. Elevantalet beräknas minska med minst 1 000 fram till år 2015 och kommer inte att vara på dagens nivå förrän framåt år 2025.

Det fria skolvalet tillsammans med etablering av fristående skolor påverkar elevunderlaget för varje skola, och hur nya skolor bör lokaliseras. Skolans lokalisering spelar stor roll för de yngre grundskoleeleverna, medan det inte spelar lika stor roll för elever i de äldre grundskoleåldrarna. Cirka tre av fyra elever väljer i dag den skola som ligger närmast.

Ställningstaganden:

 • Det är bra för elevunderlaget om bostadsbyggandet sprids ut över staden och kommunen
 • Vid lokalisering av nya skolor och förskolor ska man där så är möjligt välja platser som bidrar till integration, både etniskt och socioekonomiskt. Detta kan ske t.ex. genom att lägga skolan mitt emellan ett område dominerat av flerbostadshus och ett område dominerat av småhus.
 • Vid nyetablering av förskoleverksamhet är det viktigt med tillräckligt stor gård av god kvalitet. Storleken på gården kan dock kompenseras av god och trafiksäker tillgänglighet till annat grönområde. Förskolorna bör ligga inom gångavstånd från omgivande bostäder, med goda möjligheter för föräldrar att lämna och hämta sina barn på ett trafiksäkert sätt. Förskolor kan också inrymmas på bottenvåningen av flervåningshus.
 • Vid nyetablering av skolverksamhet för yngre grundskoleelever är det viktigt med tillräckligt stor gård av god kvalitet. Storleken på gården kan dock kompenseras av god och trafiksäker tillgänglighet till annat grönområde. Skolorna bör ligga inom gång- och cykelavstånd från omgivande bostäder, med goda möjligheter för barnen att ta sig därifrån till skolan på egen hand på ett trafiksäkert sätt. Mindre grundskolor kan inrymmas på bottenvåningen av flervåningshus
 • Vid nyetablering av skolverksamhet för äldre grundskoleelever och gymnasieelever är det viktigt för eleverna att kunna ta sig till skolan på egen hand på ett trafiksäkert sätt. Förutom säkra cykelvägar är det för dessa elever även viktigt med mycket god tillgänglighet med kollektivtrafik. Det är viktigt med en gård av god kvalitet för utevistelse. Storleken på gården kan dock kompenseras av trafiksäker tillgänglighet till annat grönområde. Skolbyggnaden kan vara i flera plan för att spara markyta.
 • Skolor i mindre tätorter ska värnas så långt som möjligt, eftersom de är viktiga för tätorterna och en levande landsbygd.
 • Kommunen ska behålla de centralt belägna skolfastigheterna i kommunal ägo för framtida handlingsfrihet.
 • I den fysiska planeringen ska kommunen ta hänsyn till eventuella framtida utbyggnadsbehov för befintliga och nya skolor, och där så är lämpligt undanta den marken från annan exploatering.

8.3 Universitetssjukhuset

Universitetssjukhuset i Örebro hör till Uppsala-Örebro-området, som är en av Sveriges sex sjukvårdsregioner. Örebro universitet och universitetssjukhuset arbetar i samverkan med universitetet i Linköping.

Ställningstaganden:

 • På sikt behövs delar av ”CV-området” för att säkra en långsiktig utbyggnad och utveckling av universitetssjukhuset.
 • Möjligheter ska lämnas för en expansion inom nuvarande sjukhusområde för utbildning och universitetsverksamhet med anknytning till universitetssjukhuset, kanske genom att bygga på höjden.
 • Skyddade, varierande omgivningar och promenadstråk runt USÖ är viktiga för rehabiliterande promenader.

Se även avsnitt 7.4 om universitet och universitetsanknutna verksamheter.

Senast uppdaterad: 17 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson