På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

4. Riksintressen - Översiktsplan

Miniatyrkarta Riksintressen

Klicka på kartbilden/bilderna ovan för att komma till den stora kartan

 

Riksintressen avser områden, platser och enstaka objekt som anses viktiga ur en nationell synvinkel och därför är skyddade. Det kan exempelvis avse områden för vägar, järnvägar, flygtrafik, kulturmiljövård, friluftsliv, naturvård, områden för fiske eller mineralresurser.

Av staten utpekade riksintressen i Örebro Kommun framgår av nedanstående tabell. Riksintressena skyddas på olika sätt, genom exempelvis av staten – genom kulturminneslagen, kommunalt antagna detaljplaner, områdesbestämmelser eller genom att vid planering ta stor hänsyn till riksintresset. Riksintressen där skyddet är otillräckligt framgår av tabellen. Där inget står bedöms skyddet vara tillräckligt.

Riksintresse

Beskrivning

Riksintresse flyg

Örebro flygplats

Ytan i kartan redovisar hindersfrihetszon kring flygplatsen.

Riksintresse friluftsliv

Hjälmaren

Merparten av Hjälmaren är ett viktigt riksintresse för friluftslivet.

Riksintresse järnväg

Västra Stambanan

Befintligt stråk eller bandel av riksintresse, internationell betydelse.

Mälarbanan

Befintligt stråk eller bandel av riksintresse, internationell betydelse

Godsstråk Bergslagen

Befintligt stråk eller bandel av riksintresse, internationell betydelse

Örebro

Befintlig rangerbangård/växlingsbangård.

Törsjö

Ny kombiterminal söder om Örebro. Planerad kombiterminal med nya markanspråk. Nytt industrispår.

Riksintresse kulturmiljövård

Baronbackarna

Bostadsområde, viktig förebild för svenskt flerbostadsbyggande från 1950-talet.

Brevens bruk

Industrimiljö, välbevarat järnbruk med 1800-talsbebyggelse i regelbundet bebyggelsemönster. Bevarandeprogram med riktlinjer finns för området (1977). Bruksmiljön är föreslagen till byggnadsminne. Områdesbestämmelser upprättas för att skydda befintliga värden.

Centrala Örebro

Residensstad som speglar utvecklingen från medeltida fäste vid mötet mellan viktiga kommunikationsleder till dagens av 1600-talet, 1800-talets senare del och det tidiga 1900-talet präglade stadsmiljö.

Dylta bruk

Industrimiljö, rödfärgsbruk med välbevarad bebyggelse från 1800-talet. Områdesbestämmelser upprättas.

Esplunda

Herrgårdsmiljö med framträdande gårdsanläggning och storskaligt odlingslandskap. Herrgårdsmiljön är förklarad för byggnadsminne. Områdesbestämmelser upprättas för de delar som inte är detaljplanelagda.

Glanshammar

Sockencentrum med medeltida kyrka med intressant byggnadshistoria samt en av länets äldsta kända silvergruvor. Områdesbestämmelser upprättas för delar som inte är planlagda under senare år, och ersätter byggnadsplan GLA-415 och -470 från 1950-talet.

Hjälmarsberg

Herrgårdsmiljö, representativ för Hjälmarområdet. Områdesbestämmelser upprättas för de delar som inte är planlagda.

Karlslund

Herrgårdsmiljö med välbevarad reglerad bebyggelse.

Kägleholm

Herrgårdsmiljö, f.d. storgodsmiljö kring Kägleholms slottsruin och Ödeby kyrka. Områdesbestämmelser upprättas.

Rosta

Bostadsområde, viktig förebild nationellt och internationellt, för efterkrigstidens flerbostadsbebyggelse.

Skävesund

Herrgårdsmiljö från 1800-talet och upplevelsebar fornlämningsmiljö. Områdesbestämmelser upprättas för de delar som inte är planlagda.

Täby

Kyrkmiljö. Områdesbestämmelser upprättas.

Vintrosa

Vintrosa kyrkby. Sockencentrum. Områdesbestämmelser upprättas.

Riksintresse naturvård

Amboberget

Del av norra Kilsbergen med två mäktiga branter och mellanliggande bukt med välbildade klappervallar i stort sett fria från skador, samt värdefull lövlund.

Blackstahyttan

Område med välbildade klappervallar, strandvallar och strandterrasser runt högsta kustlinjen. Sprickdalar med spår från isavsmältningen i form av jättegrytor som utgör goda levnadsmiljöer.

Bruntorpskärret

Ett våtmarkskomplex med värdefulla områden av kärr och sumpskog. Området har en rik kalkkärrsflora och molluskfauna.

Ervalla ängar

En av de få kvarvarande hävdade fuktängarna. Här finns ornitologiska värden.

Götavi

Naturbetesmark bestående av öppen hagmark, med art- och individrika växtsamhällen.

Hemfjärden

Artrik fågelsjö med låglänta landområden kring Svartåns och Lillåns mynningar. Från områdets norra kant och ner t o m åmynningen finns strandskog, dominerad av klibbal.

Himmersmossen och Fågelkärret

Ett komplex av flera värdefulla myrtyper, tre topogena kärr, och flera mossar, med ett rikt fågelliv.

Hjälmarens Åsöar

Åtta uppstickande delar av Norrköpingsåsen, där denna korsar Hjälmaren. Är av geologiskt intresse samt har stor betydelse för fågellivet som häcklokaler.

Hyttebacken

Gården Hyttebacken ligger helt omgiven av skog i Kilsbergens skogsbygd med odlingsrösen, stenmurar och en representativ äng som utgörs av hackslått och annan öppen äng med artrika växtsamhällen.

Järleån

Ån och lövskogen runt omkring hyser ett rikt djurliv, med många fågelarter, strömstationär öring och bäver.

Kalkberget

Kalkpåverkat område med synnerligen rik flora, bergbranter och rikkärr.

Kvismaren

Består av de två forna sjöarna Västra och Östra Kvismaren, sänkta i samband med Hjälmarens sänkning på 1880-talet. Genom området rinner Kvismare kanal. Bitvis artrika växtsamhällen i naturbetesmarkerna.

Latorpsplatån

Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag av naturbetesmarker.

Mantorp - Nyttinge

Kilbergsmossenområdet i väster med höga botaniska värden. Förkastningens östra del har moränkullar med rik flora.

Norra Trolldalen - Ullavi Klint

Trolldalen är en djupt nedskuren sprickdal med stor kvartärgeologisk, botanisk och zoologisk betydelse som utgör viktigt rekreationsområde med utsiktsmöjligheter.

Röbergshagemossen och Dammossen

Består av mosse och kärr som innehåller både barr och lövskog. Skymhyttebäcken med öringsstam rinner genom området. Området hyser en av få lokaler för ärenprisnätfjäril. Växtlokal för sumpnycklar har påträffats.

Skvaleberget

Förkastningsbrant som är ett botaniskt mycket värdefullt område i en i huvudsak sydöstvänd förkastningsbrant. Här finns bl.a. klapperfält och urbergsgrotta.

Sotterns Skärgård

Sjö med skärgårdskaraktär som hyser en rik förekomst av fiskgjuse och storlom. Sumpskogen Bockmossen är representativ för den naturgeografiska regionen och är relativt orörd.

Tysslingen

En igenväxande, grund lerslättsjö, belägen i en flack sänka framför Latorpsplatån och Kilsbergen. Den omges av odlingsmarker och strandskog med bitvis artrika växtsamhällen och rik fågelfauna kring sjön.

Riksintresse totalförsvaret

Villingsberg-Bofors skjutfält

Villingsbergs skjutfält är av riksintresse för totalförsvaret.

Riksintresse för vindbruk


Områden som är angivna som riksintresse för vindbruk, innebär att Energimyndigheten bedömer området som särskilt lämpligt för elproduktion från vindkraft. Bedömningen görs med hänsyn till bland annat medelvinden i området.

Riksintresse vägar

E18

Ingår i det nationella stamvägnätet.

E20

Ingår i det nationella stamvägnätet.

50

Ingår i det nationella stamvägnätet.

52

Förbindelse mellan regionala centra.

571

Förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse (E18 och Örebro-Bofors flygplats).

51.01

Väg som utgör förbindelse mellan regionala centra.

Riksintresse för yrkesfiske

Hjälmaren

Hemfjärden och Mellanfjärden är lek- och uppväxtområden för gös. Hjälmaren utom Hemfjärden är fångstområden.

Riksintresse ämnen och mineral

Lillkyrka

Byggnadssten marmor.

Björkaverken

Högkvalitet dolomit och marmor.

 

Kommunen vill utpeka ett par områden där kommunen har en annan uppfattning än staten. Dessa utgörs av följande:

  • Hemfjärden: Örebro kommun anser att även Hemfjärden ska klassas som riksintresse och kommunen ska arbeta för att stärka friluftslivet och stärka tillgängligheten. Se även avsnitt 9.1 om Idrott och friluftsliv.
  • Latorpsplatån: Den nuvarande avgränsningen för riksintresset för naturvård inkluderar tätorterna Latorp och Vintrosa. Dessa tätorter kan i dagens läge inte anses svara mot värdena för riksintresset. Örebro kommuns vilja är att orterna ska kunna växa och utvecklas även om de ligger inom riksintresseområdet. Noggranna inventeringar har därför gjorts av kommunen och kvarvarande områden med höga natur- och kulturvärden inom riksintresset skyddas som naturreservat och utvecklas för rekreation. Se även kapitel 10 om Natur.
  • Kilsbergen: Örebro kommun anser att delar av Kilsbergen, med undantag för befintliga tätorter och skjutfälten, ska klassas som riksintresse för friluftslivet. Se även avsnitt 9.1 om Idrott och friluftsliv.
  • Villingsbergs skjutfält: Den önskvärda långsiktiga utvecklingen för Örebro kommuns invånare är att Villingsbergs skjutfält avvecklas. Om Villingsbergs skjutfält även i framtiden bedöms som riksintresse för försvaret, är det Örebro kommuns vilja att skjutfältets verksamhet samordnas på ett bra sätt med exempelvis friluftslivets och vindkraftens intressen. Se även avsnitt 9.5 om Skjutfält och skyttebanor.
  • Riksintresse för vindbruk: Staten har definierat områden av riksintresse för vindbruk i Örebro kommun, i huvudsak med utgångspunkt i vindens energiinnehåll. Örebro kommun hävdar riksintresset när det sammanfaller med områden som utpekas som lämpliga i översiktsplanen. I dessa områden har fler intressen än vindens energiinnehåll vägts in. I övriga fall prioriteras andra intressen, exempelvis andra riksintressen. Se även kapitel 14.1.1 om Vindkraft.
Senast uppdaterad: 16 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson