På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

16. Källförteckning - Översiktsplan

 • Banverket, Banverkets yttrande över inriktningsunderlagen 2010-2019, 2007-10-08
 • Boverket, Handeln i planeringen, 1999
 • Boverket, Radonguiden www.radonguiden.se, 2009-05-19
 • EU, Ramdirektivet för vatten, direktiv 2000/60/EG 2000-10-23
 • Finansdepartementet, Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft – Ansvarskommitténs slutbetänkande SOU 2007:10
 • FN:s klimatpanel IPCC, Climate change 2007, Synthesis Report IPCC 2007
 • Landstinget Örebro län, Tillväxtprogram för Örebroregionens näringslivsutveckling, antagen av regionfullmäktige november 2008
 • Länsstyrelsen i Skåne Län, Hästar och bebyggelse - Underlag för den fysiska planeringen, Rapport 2004:17, 2004
 • Länsstyrelsen Örebro Län, Länsplan för regional transportinfrastruktur Örebro Län, Publikation 2004:17, fastställd av Länsstyrelsens styrelse 2004-05-05
 • Länsstyrelserna, Översvämningsrisker i fysisk planering – rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse, augusti 2006
 • Länstrafiken i Örebro, Resmatrisundersökning Örebro län 2007, ÅF-Infrastruktur AB rapport 2008-11-03
 • Miljödepartementet, Översvämningshot – risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern, Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen SOU 2006:94, 2006
 • Naturvårdsverket om buller: http://www.naturvardsverket.se/sv/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/ 2009-08-12
 • Regionförbundet Örebro, Länstrafiken Målbild 2015 och 2030 för kollektivtrafiken i Örebroregionen, Rapport 2008:04, 2008
 • Regionförbundet Örebro, Målbild 2015 och 2030 för kollektivtrafiken i Örebroregionen, rapport 2008:04
 • Regionförbundet Örebro, Örebroregionen år 2030 – framtidsbilder för arbetsmarknad och befolkningsutveckling, rapport 2008:07
 • SMHI, Utredning för västra Hemfjärden 2005
 • Svensk författningssamling, Miljöbalk (1998:808) och Plan och bygglagen (1987:10)
 • Sveriges Kommuner och Landsting, Vägverket, Banverket, Boverket, TRAST - Trafik för en attraktiv stad, Utgåva 2 2007
 • Sveriges nationalatlas, www.sna.se 2009-05-19
 • Trivector Traffic AB, Attityd- och resvaneundersökning RVU 04, Rapport 2005:15, 2005-03-15
 • Örebro kommun, Avfallsplan, giltig fr.o.m. 1 april 2005
 • Örebro kommun, Barnvision för Örebro kommun, antagen av kommunfullmäktige 2001-01-17
 • Örebro kommun, Befolkningsprognos april 2009, baserat på siffror 31/12 2008
 • Örebro kommun, Bokslut för hållbar utveckling, 2007
 • Örebro kommun, Dagvattenstrategi för Örebro kommun, antagen av Programnämnd Samhällsbyggnad 2005-05-26
 • Örebro kommun, Folkhälsoprogram, antaget av kommunfullmäktige 2000-03-15
 • Örebro kommun, Fördjupad översiktsplan för Ekeby-Almby, antagen av kommunfullmäktige 2006-09-20
 • Örebro kommun, Geografisk databas med internt och externt planeringsunderlag i kartor.
 • Örebro kommun, Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro kommun, antagen av kommunfullmäktige 2004-05-12
 • Örebro kommun, Handlingsplan för barns rättigheter 2009-2011, 2009-05-18
 • Örebro kommun, Internationella arbetet i Örebro kommun – plattform, antagen av kommunfullmäktige 2003-11-19
 • Örebro kommun, Invandrarpolitiskt program för Örebro kommun - ett program för integration, antaget av kommunfullmäktige 1997-12-17
 • Örebro kommun, Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2008 för Örebro kommun, antagen av kommunstyrelsen den 2008-05-27
 • Örebro kommun, Kultur för alla, kulturpolitiskt program för Örebro kommun, antagen av kommunfullmäktige 2002-12-18
 • Örebro kommun, Medborgarnas Örebro - program för demokratiutveckling i Örebro kommun, antaget av kommunfullmäktige 1997-04-16
 • Örebro kommun, Näringslivs- och arbetsmarknadspolitiskt program för Örebro kommun 2009-2011, antagen av kommunfullmäktige 2009-05-19
 • Örebro kommun, Parkeringsnorm för Örebro kommun, antagen av programnämnd Samhällsbyggnad 2006-06-19
 • Örebro kommun, Stadsliv Örebro, godkänd av programnämnd Samhällsbyggnad 2008-06-04
 • Örebro kommun, Strukturplan för drivmedelsstationer i Örebro tätort, antagen av programnämnd Samhällsbyggnad 2005-05-26
 • Örebro kommun, Tillväxt Örebro, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-19
 • Örebro kommun, Transportplan för Örebro kommun, antagen av kommunfullmäktige 2008-10-29
 • Örebro kommun, Vattenplan för Örebro kommun, antagen av kommunfullmäktige 2002-11-20
 • Örebro kommun, Visionsskisser för de mindre tätorterna Glanshammar och Vintrosa, godkända av programnämnd Samhällsbyggnad 2008-01-08
 • Örebro kommun, Örebro Grönstruktur, antagen av kommunfullmäktige 2006-09-20
 • Örebro kommun, Välfärdsbokslut 2007
 • Örebro kommun, Örebro Miljömål, antagen av kommunfullmäktige 2005-04-20
 • Örebro kommun, Översiktsplan för Örebro Kommun, antagen av kommunfullmäktige 2002-04-24
Senast uppdaterad: 17 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson