På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

15. Ordlista - Översiktsplan

Affärsturism

Turism till följd av kongresser, konferenser, mässor m m.

Allmän platsmark

Allmänt tillgängliga platser och platser avsedda för gemensamma behov, exempelvis gator, parker, torg och vägar. Allmänna platser måste anges i planbestämmelser.

Allmänintresse

Generella intressen och behov som berör alla medborgare i ett samhälle. Riksdagen, regeringen och de kommunala politiska församlingarna företräder och sammanväger allmänintresset.

Areella näringar

Näringar som använder olika biologiska resurser på land och i vatten.

Avloppsvatten/spillvatten

Avloppsvatten från bad, disk och tvätt i främst hushåll (gråvatten eller BDT-vatten), avloppsvatten från toaletter (svartvatten) och avloppsvatten från industrier.

Avrinningsområde

Landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Områdets avgränsning bestäms av topografin som skapar barriärer(vattendelare) mot andra avrinningsområden. All nederbörd som faller inom avrinningsområdet rinner ut i havet via enbart ett vattendrag.

Biodiversitet/biologisk mångfald

Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Bostadsorienterad handel

Dagligvaruhandel i anslutning till bostadsområdet med större delen av kundkretsen inom gångavstånd. Handeln kan ske i en områdesbutik eller ett stadsdelscentrum.

Bruttoarea-BTA

Den totala ytan av mätvärda delar av samtliga våningsplan begränsade av omslutande väggars yttersidor. Lokaler för försäljning, kontor, lager, personalutrymmen samt trapphus och förrådsutrymmen ingår i bruttoarean.

Bygglov

Tillstånd att bygga eller ändra byggnad. Bygglov krävs enligt plan- och bygglagen vid yttre utformning och placering på tomt, ändrad användning, vissa anläggningar, skyltar m.m. Inom detaljplan medges bygglov om åtgärden stämmer med detaljplanen.

Cityhandel

Detaljhandel i stadskärnan.

Dagligvaror

Varor som fyller konsumentens dagliga behov av livsmedel inklusive drycker samt specialvaror som kemisk-tekniska produkter, tidningar, tobak, blommor, sjukvårdsartiklar med mera.

Dagvatten

Regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till sjöar och vattendrag, eller reningsverk.

Destinationsturism

Besöksturism t.ex. till släkt och vänner, utflyktsmål, besöksmål m.m.

Detaljhandel

Handel med dagligvaror och/eller sällanköpsvaror.

Detaljplan

Reglerar enligt plan- och bygglagen markanvändning, byggrätter och utformning av byggnader och mark. Detaljplanen medger under genomförandetiden en byggrätt som överensstämmr med planen. Detaljplaner är juridiskt bindande.

Ekopark

Större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden. 1 000 hektar eller större kan skyddas som Ekopark.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk och miljömässig del av hållbar utveckling. Det handlar om att garantera nuvarande och kommande generationer möjligheter till en god livsmiljö och välfärd genom att skydda naturresurser, ekosystem och miljö.

Ekologisk status

Beskrivning av det ekologiska tillståndet i sjöar och vattendrag. Kan vara ”hög”, ”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller ”dålig”.

Ekonomisk hållbarhet

Balanserad tillväxt som på lång sikt inte leder till skuldsättning eller förstörelse av grundläggande tillgångar.

Ekosystemtjänster

Tjänster som naturen bistår oss med, t.ex. vattnets kretslopp, en stabil atmosfär, att mikroorganismerna frigör näringsämnen och bryter ned föroreningar i mark och vatten.

Enskilda avlopp

Avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet.

Evenemangsturism

Besök i samband med olika evenemang som konstutställningar, seminarier, teater och rockkonserter.

Externhandel

Handel utanför etablerade stadsdels- eller tätortscentra med ett stort antal bilkunder. Det kan till exempel vara byggvaruhus, bilförsäljning, eller köpcentrum.

Fastighet

Ett markområde(en tomt), som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör (t.ex. byggnader, andra anläggningar och växtlighet).

Flerbostadshus

Bostadshus med fler än tre bostadslägenheter. Flerbostadshus kan även innehålla lokaler.

Framkomlighet

Mått på trögheten i vägsystemet; mäts vanligen som medelhastighet på en viss vägsträcka.

Friyta

Tillräckligt stora ytor vid bostäder, förskolor etc. som är lämpliga för lek och utevistelse på tomten eller nära tomten.

Funktionsblandning

Blandning av olika användningsområden inom ett geografiskt avgränsat område. T.ex. bostäder och verksamheter som inte är störande för omgivningen.

Fördjupad översiktsplan - FÖP

Plan som upprättas för mindre geografiska delar och gäller parallellt med den kommunomfattande översiktsplanen.

Förnybar energi

Energi som kommer ur naturliga processer i naturen.

Förtätning

Nybyggnation inom tätortens gränser, i motsats till att bygga på ny mark utanför tätorten.

Gaturum

Utrymme i staden som utgörs av gator och omgivande byggnader

GIS - Geografiska Informationssystem

Ett datasystem där data i en databas kopplas till geografiskt läge på en karta.

Gröna korridorer eller gröna stråk

Korridorer med grönska som gynnar spridning mellan två isolerade livsmiljöer för arter och som kan användas av människor för rekreation.

Grönstruktur

All yta som inte är hårdgjord - parker och andra grönområden inklusive yt- och grundvatten.

Halvextern handel

Handel som bedrivs i den geografiska mellanzonen mellan centrum och externa lägen.

Hållbar utveckling

Utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Det hållbara samhället är ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. Det handlar om att långsiktigt förvalta och investera i mänskliga, sociala och fysiska resurser.

Kapacitet

Största möjliga trafikflöde som kan passera ett visst trafiksnitt. Begrepp som används inom trafikplanering.

Koncessionsbeslut

Tillstånd som lämnas av myndighet att bedriva viss verksamhet eller näring.

Kombinationsanläggning

Fastighet med två eller flera kombinerade ändamål till exempel handel och bostäder eller handel, bostäder och kontor. Det är oftast en byggnad i flera våningar.

Kombiterminal

Terminal för effektiv omlastning av gods mellan olika typer av transportmedel. I ÖP 2010 avses en järnvägsterminal för omlastning av containers o.d. mellan godsvagnar och lastbilar.

Kommersiell service

Handel med dagligvaror, sällanköpsvaror samt hushållsnära service/tjänster som frisör, tandläkare m.m.

Kompletteringsbebyggelse

Mindre utbyggnader som inte är markerade på kartor i översiktsplanen. Det kan också handla om enstaka hus i ett redan bebyggt område.

Kulturreservat

Ett mark- eller vattenområde kan förklaras som kulturreservat för att värdefulla, kulturpräglade landskap ska bevaras. Ett kulturreservat kan bildas av antingen kommun eller länsstyrelse.

Kulturminnesvård

Offentlig verksamhet som är avsedd att skydda och vårda och sprida upplysning om vårt fysiska kulturarv. Kallas också kulturmiljövård.

Kvartersmark

All mark inom detaljplanelagt område som inte är allmän platsmark (se ovan), dvs. mark som är avsedd för bebyggelse samt tillhörande grönytor, parkeringar etc.

Köpcentrum

Centrum med dagligvarubutik och många sällanköpsbutiker av olika slag. Köpcentrum med sällanköpsbutikerna återfinns ofta i stadskärnan.

Körbanehållplats

Hållplats i körbanan som helt eller delvis blockerar eller stör bakomvarande trafik.

Landsbygd

All bebyggelse som inte är tätort (se definition för tätort).

Livsmedel

Matvara, dryckesvara, njutningsmedel eller annan vara som är avsedd att förtäras av människor med undantag läkemedel.

Lågprisbutik

Butik som prioriterar låga fasta priser före service och butiksmiljö och marknadsför sig med låga priser.

Markanvändning

Funktionell bestämning av ett geografiskt område, utifrån hur marken används.

Miljöbalken

Central miljölag som trädde i kraft 1999 och samlar och har skärpt den tidigare miljölagstiftningen. Det övergripande syftet med miljöbalken är att främja en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöbedömning

Process i vilken miljökonsekvensbeskrivningen utarbetas. I miljöbedömningen ingår bland annat att samråd genomförs, att miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas och att resultaten av den och samråden beaktas i beslutsprocessen samt att information om beslutet lämnas.

Miljökonsekvensbeskrivning - MKB

Processen att identifiera, förutse, utvärdera samt förebygga biofysiska, sociala och övriga relevanta konsekvenser av en föreslagen exploatering innan avgörande beslut är tagna och åtaganden gjorda. Rimliga alternativ ska också identifieras, beskrivas och bedömas. Används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra.

Miljökvalitetsnormer

Juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken. Det finns idag normer för utomhusluft, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Måldokument

Politiskt antagna mål för kommunens framtid inom olika områden.

Målpunkt

Platser eller attraktioner som utgör slutmålet för olika typer av resor.

Mångbruk

Användning av t.ex. skogsmark för flera syften som friluftsliv, biologisk mångfald m.m.

Natura 2000

Nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden.

Naturminne

Små områden med särpräglade träd, flyttblock, etc. kan skyddas som naturminne.

Naturreservat

Kan inrättas av både stat och kommunen för att bevara naturvärden och ge möjlighet för besökare att uppleva områdena.

Offentlig service

Service som ges eller regleras av samhället som förskola, skola, sjukvård, m.m.

Områdesbestämmelse

Bestämmelse som kan tas fram istället för detaljplan, och som används när endast ett fåtal frågor behöver regleras, exempelvis gällande utformning av bebyggelse eller maximal byggnadsarea. Områdesbestämmelsen är juridiskt bindande.

Optiska fiberkablar

Fiberkabeln transporterar signaler via ljus, vilket innebär att den är betydligt tunnare och har betydligt högre kapacitet jämfört med den traditionellt använda koppartråden. Numera används nästan alltid optisk fiber vid utbyggnad av kommunikationssystem för bredband.

Parkeringsnorm

Antal parkeringsplatser som bedöms behövas vid nyexploatering av bostäder, handel eller arbetsplatser. Finns för såväl bilar som cyklar.

Planinstrument

Verktyg för planläggning (se nedan) i form av översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser.

Planläggning

Planering av mark- och vattenanvändning samt utveckling av bebyggelse och anläggningar.

Plan- och bygglagen - PBL

Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Riksintresse

Värden av nationellt slag. Områden som omfattas av riksintresse ska skyddas mot påtaglig skada. Kommunen tolkar och uttrycker nationella mål i samråd med länsstyrelsen utifrån underlag från de nationella verken.

Rödlistade arter

Arter av växter och djur som på kort eller lång sikt är hotade till sin existens. Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet har huvudansvar för att upprätta listor över hotade arter som sedan fastställs av Naturvårdsverket. Listan revideras vart femte år.

Rörligt friluftsliv

Vistelse och fysisk aktivitet utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på prestation eller tävling.

Skrymmande varor

Varor som inte kan fraktas på cykel eller med kollektivtrafik. Handel med skrymmande varor är i huvudsak försäljning av sällanköpsvaror med stort ytkrav per såld enhet. Exempel är byggvaror, vitvaror, bilar, båtar och möbler.

Skyddsnivå

Krav på en enskild avloppsanläggnings reningseffekt enligt NFS 2006:7, kan vara ”hög” eller ”normal”.

Spillvatten/avloppsvatten

Avloppsvatten från bad, disk och tvätt i främst hushåll (gråvatten eller BDT-vatten), avloppsvatten från toaletter (svartvatten) och avloppsvatten från industrier.

Social hållbarhet

Den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Social sammanhållning och delaktighet, jämställdhet, sysselsättning och lärande, barns och ungdomars utveckling, en levande kultur samt trygghet etc. Utgångspunkten för en socialt hållbar utveckling är att välfärdsystemen bidrar till långsiktig stabilitet, flexibilitet och trygghet.

Stadslinje

Linje i busslinjenätet med något färre antal turer per dag än en stomlinje. Trafikeras normalt med ”normalbussar” (12 meter)

Stomlinje

Huvudlinje i busslinjenätet med stort antal turer per dag. Trafikeras normalt med ledbussar (dragspelsbussar).

Stomnät

Huvudnät med busstrafik med höga krav på kort restid.

Stormarknad

Försäljningsställe, ofta externt beläget, med ett brett sortiment av dagligvaror och sällanköpsvaror på minst 2500 kvm säljarea och med minst 300 bilparkeringsplatser.

Sällanköpsvaruhandel

Detaljhandel som inte är dagligvaruhandel. Det kan delas upp i beklädnad, hemartiklar och fritidsvaror. Kläder, skor, elvispar, skidor och datorer är exempel på sällanköpsvaror.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Belysningen av en särskild fråga i hela eller delar av kommunen som är ett komplement till den kommunomfattande översiktsplanen, men som inte behöver tas fram vid samma tillfälle.

Tillgänglighet

Möjlighet för en viss grupp att vid en viss tidpunkt att kunna nå en viss plats eller funktion. Avstånd, tid och kostnad är parametrar som brukar tas med i beräkningen.

Transportarbete

Mått på användandet av transportsystemet. Anges som produkt av antal personer eller godsmängd och den sträcka dessa eller detta transporteras under en viss tid.

Tätort/mindre tätort

Tättbebyggt område med minst tvåhundra invånare där avståndet mellan husen är mindre än tvåhundra meter.

Utglesning

Effekten av att människor bosätter sig utanför tätorter på platser där service i form av såväl kollektivtrafik som förskolor, skolor och livsmedelsbutiker inte finns. Ska ses i relation till förtätning av städer, tätorter och byar där sådan service finns.

Utbyggnadsområde för bostäder

Område för utbyggnad av bostäder där det även kan finnas mindre grönområden, gator, närservice, förskola, och visst inslag av icke störande verksamheter.

Upplåtelseform

Sättet att förfoga över en bostad. I Sverige finns tre olika former; hyresrätt, bostadsrätt samt äganderätt.

Visionsskisser

Tankar och idéer uttryckta i ritade skisser. Visionsskisser är ej juridiskt bindande.

Växthusgas

Gaser som släpper igenom solens kortvågiga strålning, men absorberar delar av jordens värmestrålning. Förhöjda halter leder därför till ett högre temperatur vid jordytan. Exempel på växthusgaser är vattenånga, koldioxid och metan.

Ytvatten

Sjöar, vattendrag och hav. Ska ses i motsats till grundvatten.

Översiktsplan - ÖP

Kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvändning (bebyggelse, transporter, jord- och skogsbruk m.m.) ska utvecklas på sikt. Översiktsplanen introducerades med plan- och bygglagen (PBL) år 1987 och ersatte flera äldre översiktliga planformer. Översiktsplanen är, till skillnad från detaljplanen, inte juridiskt bindande.

Senast uppdaterad: 17 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson