På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

13. Trafik - Översiktsplan

Miniatyrkarta Kommunen Trafik
Miniatyrkarta Staden Trafik
Miniatyrkarta Staden Kollektivtrafik

Klicka på kartbilden/bilderna ovan för att komma till den stora kartan

Transportplan för Örebro kommun pekar ut de mål och åtgärder som ska styra transportsystemets utveckling i Örebro kommun. Den fysiska planeringen har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Arbetet med en trafikplan pågår för att konkretisera transportplanens strategier. I trafikplanen kommer de olika trafikslagens nät att analyseras och åtgärder att föreslås.

Tre stora vägar – E18, E20 och riksväg 50 – går samman i Örebro. Två stora järnvägslinjer – Godsstråket genom Bergslagen samt Västra stambanan – går genom länet. Örebro har dessutom förhållandevis goda tågförbindelser med Stockholm via Mälardalsbanan och Svealandsbanan. I Hallsberg, 30 km söder om Örebro, finns Sveriges största rangerbangård med dagliga godståg till en rad destinationer. I Örebro och Hallsberg finns kombiterminaler för omlastning av gods mellan väg och järnväg. Örebro flygplats ligger väster om Örebro. I tätorten finns omkring 180 kilometer separerade cykelvägar. Cykling i blandtrafik är tillåtet i större delen av gatunätet.

Bostadsområden som tillkommit mellan år 1955 och 2000 är trafikplanerade utifrån principen att olika färdmedel skiljs åt och att långväga trafik passerar utanför området. Detta innebär bl.a. att olika områden endast har gatuförbindelse med varandra via långa omvägar.

Cykel och gång har en relativt stor andel av antalet resor, men eftersom dessa i allmänhet är korta dominerar bilen om man även ser till transporternas längd. Ser man till antalet resor tar vi bilen ungefär dubbelt så ofta som vi tar cykeln. Ser man till reslängden kör vi bil drygt tio gånger längre.


Bil

Cykel

Gång

Buss

Annat

Andel av totala antalet resor (%)

56

24

12

5

3

Andel av transportarbetet (%)

82

7

2

5

4

Endast fem procent av antalet resor sker med kollektivtrafiken, vilket är klart lägre än i andra jämförbara städer. Tänkbara orsaker till detta är att resor med cykel och bil är betydligt snabbare på många sträckor inom staden, samt att andelen cyklister i Örebro är hög. De flesta av kommunens tätorter försörjs med kollektivtrafik, i många fall dock med låg turtäthet och relativt långa restider jämfört med bil. På regional nivå finns goda möjligheter att pendla med tåg eller buss mellan de större tätorterna. Andelen som arbetspendlar med kollektivtrafik är mindre än 20 procent.

Kvinnorna står för 58 procent av resorna med kollektivtrafiken i Örebro tätort (Resmatrisundersökning Örebro län 2007). I länet är motsvarande andel 62 procent. Kvinnor är alltså överrepresenterade när det gäller att resa kollektivt. Medelåldern i kollektivtrafiken i länet är 34 år för kvinnor och 31 år för män. Personer i åldrarna 16-24 år reser förhållandevis mer med kollektivtrafiken än övriga åldersgrupper.

10 procent av den vuxna befolkningen saknar tillgång till bil och ytterligare 20 procent saknar ständig tillgång till bil.


* Anmärkning: Transportplan för Örebro kommun från 2008 har efter översiktsplanens antagande ersatts av Trafikprogram för Örebro kommun, antagen 2014. (pdf, 1.2 MB)

13.1 Övergripande trafikfrågor

Ställningstaganden:

 • Fyrstegsprincipen ska tillämpas för analys och prioritering av åtgärder inom transportområdet. Det innebär att man i första hand ska försöka påverka resandet och transporterna, i andra hand effektivisera trafiken, i tredje hand förbättra infrastrukturen och i fjärde hand bygga ny infrastruktur.
 • Transportsystemet ska utformas så att det blir rationellt att resa på ett hållbart sätt genom att mer utrymme tilldelas de hållbara transportslagen, på biltrafikens bekostnad.
 • Den fysiska planeringen strävar till att persontransporter inom Örebro och i de mindre tätorterna i första hand ska ske med gång-, cykel- eller kollektivtrafik så att marknadsandelen för de trafikslagen ökar.
 • Den fysiska planeringen strävar till att godstransporter mer och mer ska ske på järnväg.
 • Vid nyetablering av bostäder i staden eftersträvas en kvarterstadsstruktur med ett öppet och kontinuerligt gatunät. Bullerstörningar för de boende ska minimeras.
 • Gatunätet ska utformas på ett sätt som sänker hastigheten för den motordrivna trafiken i staden och i de mindre tätorterna. Det är viktigt för trafiksäkerheten, men minskar också bullret, förbättrar luftkvaliteten, minskar klimatpåverkan och gör det mer attraktivt att gå och cykla.
 • Gaturum i stadskärnan och i Örebros centrala delar byggs om i syfte att förbättra attraktivitet, tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet för gående och cyklister. Längs många av stadskärnans stråk är tillgängligheten med bil viktig, men biltransporter kan ske under låg hastighet och på gåendes och cyklisters villkor.
 • Till betydande knutpunkter för regional kollektivtrafik (tåg och bussar) ska anslutas viktiga stråk för cykel och kollektivtrafik i staden och tillgängligheten för fotgängare ska vara god.

13.2 Gång

En gångstråksplan tas fram som en del av en trafikplan för kommunen.

Gång ger goda förutsättningar för upplevelser och möten med andra människor.

Örebro omges av kraftiga barriärer för gående, t.ex. Svartån, motorvägen, järnvägen och större gator som Rudbecksgatan, Östra Bangatan, Trädgårdsgatan och Östra Nobelgatan. Via tunnlar och broar kan en del av barriärerna korsas planskilt vilket ger god trafiksäkerhet och tillgänglighet men känslan av otrygghet gör miljön mindre attraktiv.

Ställningstaganden:

 • För att öka känslan av trygghet ska det finnas alternativa vägar till olika målpunkter.
 • Gångvägarna ska upplevas säkra, trygga och trivsamma samt ge möjlighet att gå den kortaste vägen. Dit hör också andra miljöer som skapar förutsättningar för att gå, som parkeringsplatser och busshållplatser. Andra värden som skapar en attraktiv gångmiljö ska också vägas in. Utformningen ska kombinera funktion och estetik.
 • Det ska finnas ett tillräckligt utbud av promenadvägar i staden, i de mindre tätorterna och på landsbygden.

13.3 Cykel

En plan för cykelvägnätet kommer att tas fram som en del av en trafikplan för kommunen.

Att cykla till och från arbetet, skolan och affären har fördelar både för hälsa, miljö och ekonomi. Topografin och den förhållandevis täta staden bidrar till den höga andelen resor med cykel i Örebro.

Cykelvägar har olika målgrupper med olika krav på cykelvägarnas beskaffenhet. Barns skolvägar måste ha hög trafiksäkerhet medan vuxnas cykling till och från arbetet mer handlar om framkomlighet, kort restid och komfort. En annan viktig målgrupp är barn som cyklar till fritidsaktiviteter. Dessutom är cykeln ett viktigt färdmedel till handel och service och vid rekreation, motion och turism.

Viktiga förbättringsområden för att öka cyklingen är kortare restider, ökad trafiksäkerhet och bättre trygghet. Den omfattande cyklingen i Örebro medför ett stort behov av cykelparkeringar.

Ställningstaganden:

 • Nya cykelstråk ska byggas och befintliga förbättras. Cykelvägnätet ska delas upp i huvudcykelstråk och lokala stråk. Längs huvudcykelstråken prioriteras hög framkomlighet, kort restid och god komfort. Prioritet för cyklister i trafiksignaler och andra åtgärder som ökar cyklisters framkomlighet i korsningar ska studeras.
 • Barn ska ha en säker cykelväg till och från skolan inom skolans upptagningsområde.
 • Cykelvägarna ska upplevas som säkra, trygga och attraktiva. Ensliga cykelvägar ska ha en alternativ väg bland bebyggelse och annan trafik.
 • Cykelvägar i centrala delar av Örebro bör dimensioneras för hastigheten 20 km/tim. I övriga delar av staden gäller 30 km/tim.
 • Korsningspunkter med motordriven trafik ska utformas på ett trafiksäkert sätt.
 • Örebro kommun har en parkeringsnorm för cyklar som reglerar hur mycket yta som ska avsättas för cykelparkering (respektive bilparkering). Riktlinjer för parkering håller på att tas fram.
 • Antalet cykelparkeringar ska utökas i centrum och vid bytespunkter med andra trafikslag. Korttidsparkering för cykel kan vara enklare utrustad än långtidsparkering där låsbarhet och väderskydd är viktiga funktioner. Cykelparkering i centrum ska i ökad utsträckning ordnas på gator istället för på gångbanor.
 • Örebro kommun ska i samverkan med Vägverket verka för utbyggnad av fler cykelvägar utanför tätorten.


* Anmärkning: Parkeringsnormen från 2006 har efter översiktsplanens antagande ersatts av Flexibla parkeringstal, parkeringsnorm för Örebro kommun (pdf, 2.9 MB).

13.4 Kollektivtrafik

Stadens busslinjenät är indelat i stomlinjer och stadslinjer. För resten av kommunen och regionen finns en målbild för kollektivtrafiken med indelning i stomnät, regionala stråk och storregionala stråk.

Ställningstaganden:

 • Längs de gator som trafikeras av stomlinjer ska möjligheten att göra busskörfält bevaras och bussarna ska ges prioritet vid trafiksignalerna.
 • Vid fysiska åtgärder ska hänsyn tas till viktiga kollektivtrafikstråk t.ex. gator med stambusslinje eller framtida spårbunden kollektivtrafik.
  Hållplatser ska utformas som körbanehållplatser där det är möjligt.
 • Den fysiska planeringen ska beakta möjligheten att ordna tvärförbindelser runt staden.
 • I anslutning till hållplatser i staden byggs cykelparkeringar och vid vissa större hållplatser även pendelparkering för personbilar. Omstigningspunkter ska vara väl utrustade.
 • Regionaltågstrafiken bör utvecklas med bättre anslutningar mot exempelvis Laxå, Nora och Lindesberg/Kopparberg. På sikt ska pendeltåg kunna angöra exempelvis Hovsta, Lillån, Marieberg och Mosås.
 • Kollektivtrafikens viktiga stråk på landsbygden enligt Örebroregionens målbild för kollektivtrafiken ska värnas och förstärkas. Pendlarparkeringar ska finnas vid strategiska bytespunkter.

13.5 Biltrafik

Ställningstaganden:

 • Biltrafiknätet ska erbjuda alternativ till genomfartstrafik via Örebro centrum. Tunga transporter utan ärende till centrum ska gå i stadens utkant.
 • En del av det utrymme som idag i huvudsak disponeras av bilar kan behöva ersättas av utrymme för gående, cyklister och kollektivtrafik, vilket i vissa fall kräver större ombyggnader.
 • Gatans utformning ska motsvara den skyltade hastigheten.
 • Vid exploatering i stadskärnan ska möjligheter att skapa bilparkeringsplatser inomhus beaktas. Samutnyttjande ska ske i tillgängliga parkeringsanläggningar för att maximera tillfälliga besökares möjlighet att nyttja serviceutbudet i centrum.
 • Örebro kommun har en parkeringsnorm som reglerar hur mycket yta som ska avsättas för bilparkering (respektive cykelparkering). Behovet av bilparkeringsytor kan minimeras om samutnyttjande sker mellan boende, verksamma och besökare. Riktlinjer för parkering håller på att tas fram.
 • Ny bebyggelse utanför detaljplanelagt område är möjligt 50 meter från E18 och E20 respektive 30 meter från väg 50, 51.01, 52, 204 och 207 enligt Länsstyrelsens byggnadsförbud, i övrigt gäller 12 meter.
 • Prioriterade steg 3- och steg 4-åtgärder (enligt fyrstegsprincipen) längs de nationella och regionala vägarna är fortsatt mötesseparering på väg 50 från Åsbro och söderut och från Axbergshammar och norrut, effektivisering av befintlig väginfrastruktur på väg 51 från Pålsboda och söderut och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E20 mot Göteborg.


Läs mer i Parkeringsnorm för Örebro kommun. (pdf, 2.9 MB)
* Anmärkning: Efter översiktsplanens antagande har kommunen också antagit Parkeringsriktlinjer, 2013-10-08.

13.6 Järnväg

Spårbundna tranporter är ofta ett bättre alternativ än vägtransporter både för personer och varor, med hänsyn till energianvändning och utsläpp av farliga ämnen.

Stora mängder gods transporteras i dag med järnväg genom Örebro och bedöms öka. Med hänsyn till miljön bör ännu större del av godstransporterna föras över till järnväg. Buller och vibrationer från godstågen är störande för dem som bor i närheten eftersom transporterna främst körs på natten. Tåg med farligt gods passerar idag genom staden.

Ställningstaganden:

 • Plats reserveras genom Örebro för framtida behov av utökad spårkapacitet, för verksamheter kopplade till transporter, för nya transportlösningar och för utvidgning av stationer och bytespunkter.
 • Kommunen har en vision om att minska störningar och barriäreffekter från järnvägen genom centrala Örebro. Nedgrävning, överdäckning eller upphöjning av järnvägen ska därför utredas.
 • Mark reserveras för pendeltågsstationer i Hovsta, Lillån, Marieberg och Mosås.
 • Utredningen om en ny järnväg för persontransporter från Örebro mot Karlskoga fullföljs. Järnvägen som har arbetsnamnet Nobelbanan blir en viktig förbindelselänk i ett övergripande perspektiv mellan Helsingfors, Stockholm och Oslo. Stråket benämns i EU för Nordiska triangeln. Nobelbanan kommer också att ha stor betydelse för det regionala resandet.
 • En ny godsterminal för omlastning mellan väg och järnväg bör byggas ut vid Törsjö eller annan lämplig plats i närheten av godsstråket genom Bergslagen. Denna bör på sikt ersätta Svampenterminalen. Banverket har klassat den planerade kombiterminalen som riksintresse för järnväg. En omlastningscentral för distributionsbilar bör övervägas i samband med planeringen av en ny kombiterminal.
 • För att ge möjlighet till godstransporter med järnväg är det viktigt att spårreservat till järnväg som är i drift bevaras. Utrymme skapas för spåranslutningar till nya områden där så är möjligt. Möjligheten till ett industrispår från befintlig järnvägslinje vidare mot Västra Pilängen och flygplatsen studeras.
 • En ny järnväg för godstransporter väster om Örebro skulle minska miljöpåverkan av buller och vibrationer samt riskerna vid olyckor med farligt gods i staden. En järnväg kan bli aktuell i en längre framtid. En linjestudie bör göras för att mer i detalj fastlägga sträckningen. Diskussioner bör föras mellan Banverket, Länsstyrelsen, samt kommunerna Hallsberg, Kumla och Örebro.
 • Ny bebyggelse närmare än 30 meter från järnvägen bör undvikas bland annat på grund av riskerna med farligt gods. Risken för bullerstörningar bör också beaktas.
 • Prioriterade steg 3- och steg 4-åtgärder (enligt fyrstegsprincipen) på järnväg i regionen är, förutom åtgärder på järnvägen och stationerna i Örebro, utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön, fortsatt utbyggnad av spårkapaciteten på Svealandsbanan, Mälarbanan och Västra stambanan, trimning av befintlig järnväg mellan Karlstad och Örebro, samt trimning av befintlig järnväg mot Gävle/Sundsvall/Ånge respektive Borlänge.


* Anmärkning: Kommunen har antagit en fördjupning av översiktsplan för Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, 2015-03-25.

13.7 Flyg

Örebro flygplats har charter-, reguljär- och godstrafik till Sverige och övriga Europa. Den är landets fjärde största charter- och fraktflygplats. Flygtrafiken medför omgivningspåverkan, framför allt buller, och detta påverkar markanvändningen under flygets in- och utflygningskorridorer. Den närmaste utvecklingen vid flygplatsen regleras i 1998 års koncessionsbeslut, som bl.a. medger en förlängning av start- och landningsbanan till 2 600 m.

Ställningstaganden:

 • Verksamheten vid Örebro flygplats är viktig för kommunens och regionens näringsliv.
 • Flygplatsen är ett riksintresse och ska enligt Miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utnyttjandet.
 • Översiktsplanen ska ge handlingsfrihet vid en utveckling av flyget och medge en förlängning av landningsbanan till 3 000 meter samt avåkningszon på 300 meter norr och söder om landningsbanan.
 • I anslutning till flygplatsen kan verksamheter direkt knutna till flygets behov tillåtas. Verksamheter regleras i detaljplaner.

13.8 Sjöfart

Ställningstaganden:

 • Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen behöver åtgärder göras för att säkra tillgängligheten till färjeläget för Vinöfärjan vid höga vattennivåer i Hjälmaren till följd av framtida klimatförändringar.
 • Behovet av iläggningsramper för b.la. räddningstjänstens båtar i Hjälmaren, samt behovet av tankställen ska beaktas.
Senast uppdaterad: 17 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson