På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

12. Kulturmiljö - Översiktsplan

Miniatyrkarta Kommunen Kulturmiljö

Klicka på kartbilden/bilderna ovan för att komma till den stora kartan.

12.1 Allmänt om kulturmiljö

Örebro kommun ligger i en gammal kulturbygd som är rik på fornlämningar och kulturmiljöer. Det handlar om såväl fornlämningar under mark som värdefulla odlingslandskap och kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer i staden, i de mindre tätorterna och i byarna. I staden finns ett stort antal modernistiska byggnader och bostadsområden av erkänt hög arkitektonisk kvalitet bredvid 1800-talets och det tidiga 1900-talets täta stadskärna. Kommunens landsbygd har goda exempel på ålderdomliga samlade byar (vissa med rötter i tidig medeltid) och på den spridda bebyggelse som blev resultatet av det laga skiftet vid 1800-talets mitt. Årsringar i bebyggelsen ger intresseväckande dimensioner och en variation som är en stor tillgång för både stads- och landsbygdsmiljöer.

Ställningstaganden:

 • Kulturmiljöer ger värden som berikar den moderna kommunen. Därför ska man ha omtanke om den befintliga kulturmiljön i alla förändringar som görs.
 • Kommunens kulturmiljövärden ska identifieras och beskrivas i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

12.2 Riksintressen

Det finns ett drygt tiotal riksintresseområden för kulturmiljö i kommunen. Dessa presenteras i kapitel 4 Riksintressen, tillsammans med kommunens planerade åtgärder för bevarande och hänsyn.

Ställningstaganden:

 • För samtliga riksintresseområden gäller att stor hänsyn ska tas till områdets värden och särart vid förändringar i och i anslutning till dem.

12.3 Fornlämningar

Fornlämningar har ett starkt kulturhistoriskt skydd i svensk lag sedan 1600-talet. Fornlämningar definieras som lämningar efter människors verksamhet under forna tider som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna. En praxis har uppstått där man enligt vissa kriterier väljer ut vilka som ska registreras som fasta fornlämningar och vilka som ska betraktas som kulturhistoriska lämningar och då vara en typ av bevakningsobjekt. Det är förbjudet enligt lag att utan tillstånd ändra eller skada en fornlämning. Länsstyrelsen beslutar om möjligheten att göra ingrepp i fornlämningar efter arkeologisk undersökning och dokumentation. Ett fornminnesregister har kontinuerligt förts av Riksantikvarieämbetet, där nya fornlämningar registrerats, bland annat efter större fornminnesinventeringar. Registret används av kommunen som planeringsunderlag.

12.4 Värdefulla kulturmiljöområden

En kulturmiljöinventering pågår sedan 2006 för att kartlägga kommunens kulturmiljövärden. Den kommer att ge aktuell kunskap och underlag för att ta fram ett tillägg till översiktsplanen på temat kulturmiljö.

Det kunskapsunderlag som finns idag är mer än trettio år gammalt för landsbygden (Kulturmiljöer i Örebro kommun, 1974) och tjugo år för centrala Örebro (Bevarandeprogram för innerstadens bebyggelse 1988). Av den anledningen kan det för närvarande inte presenteras en komplett och tidsenlig bild av vilka kulturvärden som bör värnas. De områden som lagts in på karta under rubriken ”Kulturhistoriskt värdefulla områden” avgränsades 1974 med de värderingar man hade då.

Ställningstaganden:

 • Till dess att ett tillägg till översiktsplanen på temat kulturmiljö finns ska man inför eventuella förändringar, ta stöd från kulturhistoriskt sakkunnig och vara vaksam på vilka kulturhistoriska värden som kan finnas att ta hänsyn till.
 • Följande miljöer och miljötyper har generellt inget kulturhistoriskt skydd och är inte heller formellt utpekade som kulturhistoriska intressen, men bör ingå i kulturmiljöinventeringen:"
  • Vissa delar av Hjälmarens stränder, närmaste omgivning och öar, främst Vinön. Det är alltså fler än de utpekade riksintresseområdena som är kulturhistoriskt intressanta.
  • Kilsbergens gruv-, hytt- och bruksmiljöer.
  • Industrimiljöer på landsbygden, t.ex. Lindbacka och Glanshammars marmorbrott.
  • Nedlagda järnvägssträckningar. Pålsbodabanan och Svartåbanan utnyttjas som cykelvägar. Ervalla-Järle(-Nora) är byggnadsminnesförklarad med undantag för den sydligaste delen från Ervalla station t.o.m. bron över Järleån, som dock har stort kulturhistoriskt värde som den första järnvägsknuten i landet.
  • Ålderdomliga vägsträckningar med bevarade alléer och broar. Vägarna följer ofta åsar och kan beläggas på det äldsta kartmaterialet. De förbinder de gamla byarna och boplatserna och kännetecknas av att fornlämningar är vanliga vid sidan av vägarna. Några exempel är Resta-Norrbyås, Lännäs-Segersjö-Stora Mellösa och Kåvivägen. Gamla stenbroar vid flyttade vägsträckningar finns till exempel vid Täby kyrka och i Almbro. Dessa är varaktigt övergivna och registrerade fornlämningar. De alléer som finns är skyddade i enlighet med miljöbalken.
  • Gårds- och bymiljöer av kulturhistoriskt intresse finns som inte är upptagna i 1974 års inventering.
  • Äldre kulturmiljöer i jordbrukslandskapet, som ängs- och hagmarker.
  • Skogen i Sommarro med byggnader och spår av äldre användning har såväl ett högt kulturhistoriskt värde som ett naturvärde.

Se även:
Kapitel 4 om riksintressen.
Avsnitt 5.1 om landsbygden.
Avsnitt 5.3.1 om stadskärnan.

* Anmärkning: Efter översiktsplanens antagande har inventeringen färdigställts.  

Senast uppdaterad: 17 november 2016

Publicerad: 6 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson