På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

1. Inledning - Översiktsplan

1.1 Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen behandlar den framtida utvecklingen av Örebro och är en beredskap för den långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen och staden. Den regleras enligt plan- och bygglagen (PBL) som anger att alla kommuner ska ha en kommunomfattande översiktsplan som antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska leda mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle, vilket innebär att behoven hos människor som lever idag ska tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras.

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska instrument för att redovisa hur vi vill förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt. Beslut om lokalisering och markanvändning berör ofta många människor och olika allmänna intressen som ibland är svårförenliga eller till och med motsägande. Dessa beslut får dessutom ofta långsiktiga konsekvenser för omgivningen. Genom översiktsplanen kan sådana beslut bedömas i ett större sammanhang, så att god hushållning med naturresurser kan säkerställas, samt förankras bland medborgarna under processens gång.

Översiktsplanen redovisar den planerade markanvändningen så att det tydligt framgår var kommunen tagit ställning för att bevara eller en ändra markanvändningen. Där översiktsplanen inte innehåller några aktiva ställningstaganden gäller pågående markanvändning.

Planen ska vara vägledande för beslut i plan- och bygglovsfrågor, men den är inte juridiskt bindande. För att säkerställa översiktsplanens intentioner måste markanvändning och byggande regleras i områdesbestämmelser eller detaljplaner. Kommunen ska se över översiktsplanen vart fjärde år så att den kan hållas aktuell.

Översiktsplanen är en överenskommelse mellan stat och kommun kring riksintressen m.m. och tydliggör de frågor där det råder skilda uppfattningar. Planen utgör beslutsunderlag även för privata aktörer genom att den visar på kommunens långsiktiga ambitioner och tankegångar.

Översikt över olika planinstrument

Översikt för olika planinstrument

1.2 Översiktsplanens förhållande till andra dokument

En ny översiktplan upphäver antagna översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner som antagits tidigare. Den fördjupade översiktsplanen för Ekeby-Almby, antagen 2006-09-20, ska dock gälla även efter att denna översiktsplan antagits. Andra juridiskt bindande planinstrument som områdesbestämmelser, detaljplaner och fastighetsplaner gäller fortsatt i enlighet med gällande lagstiftning. Dokument som har tagits fram med utgångspunkt i tidigare översiktsplaner, som Örebro grönstruktur, Örebro vattenplan, olika planprogram, policydokument och riktlinjer, har arbetats in i översiktsplanen och kan användas som planeringsunderlag även efter det att denna översiktsplan antagits. Om olika sådana dokument skulle stå i konflikt med varandra när det gäller markanvändning så är det översiktsplanen som gäller.

Se även avsnitt 2.1 om mål.

Läs mer i Fördjupad översiktsplan för Ekeby-Almby antagen 2006-09-20.

* Anmärkning: Efter översiktsplanens antagande har kommunen antagit:
Fördjupning av översiktsplan för VINNA (Tysslinge, Latorp, Vintrosa, Lanna, Hidinge), 2012-09-26.
Fördjupning av översiktsplan för Långenområdet, 2014-01-29
Fördjupning av översiktsplan för Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, 2015-03-25
Fördjupning av översiktsplan för Vivalla och Boglundsängen, 2016-01-27

1.3 Uppdrag och arbetsorganisation

Programnämnd Samhällsbyggnad har givit Stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att revidera översiktsplanen. I den politiska styrgruppen har ingått en representant från samtliga partier i Programnämnd Samhällsbyggnad; Fredrik Persson (MP), Hannah Ljung (M), Yngve Alkman (FP), Lars Johansson (C), Magnus Lagergren (KD), Jonas Karlsson (S) och Marie Wirde (V).

Arbetet inleddes hösten 2006 och har letts av en projektledningsgrupp bestående av Anita Iversen, projektledare, Magnus Karlsson (tf projektledare under 2008), Anne Pettersson, Ulf Sandström (t.o.m. februari 2007), Malin Björk (från september 2007), Magnus Carlberg (från januari 2008) och Anna Kero (från oktober 2008). I en tjänstemannastyrgrupp som leds av stadsbyggnadschef Inger Sundström ingår stadsarkitekt Lars Edenskär, programchefer och förvaltningschefer inom Samhällsbyggnad.

Under hela 2007 och våren 2008 tog olika arbetsgrupper fram ett samrådsmaterial. Ett 40-tal tjänstemän från olika förvaltningar deltog med kompetenser som arkitekt, planeringsingenjör, biolog, trafikplanerare, miljöskyddsinspektör, karttekniker, informatör, stadsantikvarie, planerare m.fl. Förutom planhandlingen har konsekvensanalyser gjorts under hela arbetet och en miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken har tagits fram.

Ett förslag till ny översiktsplan var på samråd under tiden 2008-11-10 till 2008-02-27 för att medborgare, omkringliggande kommuner, föreningar, myndigheter, företag och andra berörda skulle få komma med synpunkter och förslag. De synpunkter som kom in redovisades i en sammanfattande samrådsredogörelse. Arbetsgrupperna justerade materialet som ställdes ut som kommunens förslag till översiktsplan under tiden 2009-10-12 – 2009-12-13. De synpunkter som kommit in redovisas i ett utställningsutlåtande. Planen har justerats något inför antagandet.

Processen att ta fram en översiktsplan

Processen att ta fram en översiktsplan.

Läs mer i samrådsredogörelsen. (pdf, 3.2 MB)

1.4 Läsanvisning

Läsanvisning webb

Texten under respektive kapitel delas in i bakgrundsbeskrivning och ställningstaganden. Till de olika kapitlen hör kartor som redovisar planeringsunderlag samt ställningstaganden om bevarande eller förändring av markanvändningen.

En ordlista finns sist i dokumentet.

Senast uppdaterad: 8 mars 2018

Publicerad: 5 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson