Detaljplan för fastigheten Almby 13:165 m.fl. (Ekeby-Almby)

Ärendenummer

Bn 258/2016.

Samrådstid/Granskningstid

13 februari–23 mars 2018.

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A.

Planområde

Planområdet ligger i den östra delen av Ekeby-Almby vid Gamla Hjälmarvägen och Stensoppsvägen.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en förskola på fastigheten Almby 13:165. För att öka planens flexibilitet möjliggörs även bostäder.

I syfte att öka trafiksäkerheten föreslås Stensoppsvägen göras om till en gång- och cykelväg parallellt med förskolan. För att säkra allmänhetens tillgång till området planläggs Stensoppsvägen som allmän platsmark. Från förskolan föreslås en gång- och cykelväg med passage över Gamla Hjälmarvägen.

I koppling till planarbetet planläggs Karpvägen för att anpassa planen efter hur verkligheten ses ut. Vägområdet för Gamla Hjälmarvägen utökas något norrut för att inkludera en markremsa som tidigare inte varit planlagd.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Malin Palmgren.

Synpunkter senast 23 mars

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro.

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 258/2016
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 23 mars 2018
Publicerad: 13 februari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?