Detaljplan för fastigheten Almby 12:56 m.fl.

Ärendenummer

Bn 145/2017

Samrådstid

21 december 2017 – 12 februari 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Mark, cirka 6 kilometer sydost om Örebro centrum.

Syfte

Syftet med planen är att planlägga för friliggande en- och tvåbostadshus samt befästa den pågående utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 60 nya villor i en lantlig miljö. Syftet är även att ändra det enskilda huvudmannaskapet för allmän platsmark till kommunalt huvudmannaskap.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Adrian Bucher

Synpunkter senast 12 februari 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 145/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Publicerad: 21 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?