Detaljplan för fastigheten Pallas 2 m.fl. (Eklundaskolan)

Ärendenummer

Bn 188/2017

Samrådstid

19 december 2017 – 30 januari 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Sörby, strax söder om centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av Eklundaskolan genom att utöka byggrätten för skolfastigheten Pallas 2. Detaljplanen syftar också till att dra om Hagmarksgatan för att skapa en ändamålsenlig skolgårdsmiljö där skolgården kommer i direkt kontakt med befintlig park söder om fastigheten samt att planlägga en del av den befintliga parken för idrottsändamål för att säkerställa skolans tillgång på
tillräcklig friyta.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Emily Folkö

Synpunkter senast 30 januari 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 188/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 30 januari 2018
Publicerad: 19 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?