Detaljplan för fastigheten Datumstämpeln 2 m.fl.

Ärendenummer

Bn 165/2017

Granskningstid

5–26 mars 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Bettorp cirka 4 km norr om Örebros stadskärna.

Syfte

Planens syfte är att göra det möjligt att utveckla Bettorps förskola. Både i Lillån och i Bettorp finns pågående planer för att utöka antalet bostäder, vilket medför ett ökat behov av förskoleplatser. Planförslaget medger en ökad byggrätt för förskolefastigheten Datumstämpeln 2 med möjlighet att utöka förskoleverksamheten till maximalt 8 avdelningar.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Emily Folkö

Synpunkter senast 26 mars

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 165/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 26 mars 2018
Publicerad: 14 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?