Detaljplan för Almby 13:388 m.fl. Hjälmarbadens småstugeområde

Ärendenummer

Bn 301/2017

Granskningstid

30 januari–20 februari 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i anslutning till Hjälmarbaden och Äsön.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplan 1880-P98/27 är att utöka byggrätten inom området genom en ny planbestämmelse som samtidigt ersätter tidigare gällande bestämmelse om byggrätt. Ytterligare bestämmelser som reglerar komplementbyggnader och begränsar antalet bostadshus införs.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Anders Pernefalk

Synpunkter senast 20 februari

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 301/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Publicerad: 17 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?