Detaljplan för Emån 1 m.fl.

Ärendenummer

Bn 185/2015

Granskningstid

13 november–3 december 2017.

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger inom stadsdelen Nya Hjärsta i västra Örebro, väster om E18. Planområdet avgränsas av Byalagsgatan i söder, Rättarevägen i öster, Färdemansgatan i norr och Skördevägen i väster.

Syfte

Syftet med planen är att justera gällande detaljplan för att bättre motsvara dagens utformning av bostadsområdet.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Jimmy Bergkvist.

Synpunkter senast 3 december 2017

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 185/2015
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Publicerad: 28 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?