Detaljplan för Törsjö 3:14 m.fl

Ärendenummer

Bn 87/2015.

Granskningstid

Granskningstid 12 september–17 oktober 2017

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger centralt inom Mariebergs bostadsområde i anslutning till Moholms gård. Södra Lindhult angränsar i norr och järnvägen öster om.

Syfte

Syftet med planen är att planlägga för ett nytt större bostadsområde med blandad bebyggelse och servicefunktioner. Bebyggelsen kommer till stor del omfatta flerbostadshus, radhus, mindre stadsvillor och viss del villabebyggelse.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Anders Pernefalk

Synpunkter senast 17 oktober 2017

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 87/2015
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 11 januari 2018
Publicerad: 25 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?