Detaljplan för Almby 12:39 m.fl.

Ärendenummer

Bn 210/2016

Samrådstid

5 juli-1 september 2016

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i sydöstra delen av Örebro, 4 km från stadskärnan.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av blandad bostadsbebyggelse och förskola. Därtill ska en förlängning av Ormestagatan till Stortorpsvägen skapas genom planområdet, både för bil-, cykel- och gångtrafik.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Per Lilja, Lina Fihlén

Synpunkter senast 1 september 2016

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 210/2016
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 11 januari 2018
Publicerad: 24 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?