Planprogram för Aspholmen/Nasta

Samrådsperioden är avslutad

Samrådsperioden är nu avslutad och under sommaren/hösten går vi igenom inkomna synpunkter för att ta ställning till dessa. Alla synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Denna kommer, tillsammans med en reviderad handling av planprogrammet, att tas upp för godkännande i programnämnd samhällsbyggnad. Detta sker preliminärt under hösten 2017.

Samrådet

Samrådet kring förslag till planprogram pågick mellan 14 mars – 31 maj 2017 och det var då möjligt att lämna in synpunkter på förslaget.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av stadsdelen som plats för arbetsplatser, verksamheter, service, handel, bostäder, rekreation och mötesplatser.

Målet med planprogrammets är att skapa ett tydligt underlag för kommunens fortsatta planarbete och visa på en möjlig utveckling och ställningstaganden inom stadsdelen Aspholmen/Nasta.

Planprogrammet kommer ligga till grund för kommande detaljplanearbeten inom hela stadsdelen.

Planhandlingar

Planprogram (pdf, 25.9 MB)

Strukturplan i A3 (pdf, 6 MB)

Bilaga 1 Gemensam workshop Aspholmen/Nasta (pdf, 789.8 kB)

Planområdet

Planprogrammet omfattar områdena Aspholmen och Nasta, sydväst om Örebro city. I nordväst och sydväst avgränsas stadsdelen av Södra infartsleden och E18/E20. I söder gränsar stadsdelen till bostäder, i öster av järnvägen.

Totalt omfattar planområdet för planprogrammet cirka 150 ha.

Karta över planområdet Aspholmen/Nasta

Kontaktpersoner

Helena Johansson, projektledare, 019 21 10 00.
Hanna Bäckgren, planarkitekt, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 1 juni 2017
Publicerad: 20 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?