Detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:150

Ärendenummer

Bn 204/2015

Samrådstid

20 juni–1 september 2017

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger direkt öster om befintlig bebyggelse i Ringstorp mellan dagvattendammarna och Venaskogens västra kant.

Syfte

Syftet med planen är att planlägga för ca 70 bostäder i naturnära läge.
Bebyggelsen kommer att utgöras av flerbostadshus samt stadsvillor och anpassas efter befintliga naturvärden.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Anders Pernefalk

Synpunkter senast 1 september

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 204/2015
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 20 juni 2017
Publicerad: 20 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?