Detaljplan för fastigheterna Norra Bro 15:7 m.fl.

Ärendenummer

Bn 742/2014

Granskningstid

24 april–12 maj 2017

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger vid Lilla Ässkogvägen i Norra Bro.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för blandad bostadsbebyggelse i form av villor, parhus och radhus. Planförslaget möjliggör för 60‑80 bostäder. Planen kommer även att reglera byggrätter i den befintliga bebyggelsen inom planområdet.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Johanna Thuresson

Synpunkter senast 12 maj 2017

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 742/2014
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 21 april 2017
Publicerad: 28 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?