Detaljplan för Emån 1 och Byälven 1

Ärendenummer

Bn 185/2015

Samrådstid

29 mars–25 april 2016.

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger inom stadsdelen Nya Hjärzta i västra Örebro, väster om E18. Planområdet avgränsas av Byalagsgatan i söder, Rättarevägen i öster, Färdemansgatan i norr och Skördevägen i väster.

Syfte

Syftet med planen är att justera gällande detaljplan för att bättre motsvara dagens utformning av bostadsområdet.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Hanna Bäckgren.

Synpunkter senast 25 april 2016

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn .../...
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2016
Publicerad: 28 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?