Detaljplan för fastigheten Karaten 20

Ärendenummer

Bn 340/2015

Granskningstid

25 september–16 oktober 2017

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Mellringe.

Syfte

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från centrumverksamhet till bostäder samt att utöka byggrätten och skydda en befintlig byggnad av kulturhistoriskt värde på fastigheten.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Niklas Gustafsson.

Synpunkter senast 16 oktober 2017

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 340/2015
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 25 september 2017
Publicerad: 23 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?