På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Lantmäteriförrättning

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Det är en förutsättning för ägande, köp och försäljning av mark med tillhörande byggnader. I fastigheterna kan arrenden, servitut och andra rättigheter upplåtas. Fastigheter används också som säkerhet vid belåning. Genom en lantmäteriförrättning kan fastighetsindelningen ändras.

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten i Örebro kommun handlägger lantmäteriförrättningar inom Örebro kommun. Det är lantmäterimyndigheten som förvaltar det officiella fastighetsregistret och registerkartan inom kommunen.

Kommunala lantmäterimyndigheter finns i trettioåtta av landets större kommuner. Dessutom finns statliga lantmäterimyndigheter i varje län för övriga kommuner.

Varje år tillkommer ett par hundra fastigheter i Örebro. Det sker i ett par hundra lantmäteriförrättningar. Myndighetens verksamhet betalas av avgifterna för lantmäteriförrättningar.

Hur går en lantmäteriförrättning till?

Ansökan via e-tjänsten ovan kräver BankID eller Mobilt BankID.

Ansökan med blankett

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden eller dennes ombud med fullmakt. Om flera äger en fastighet tillsammans måste alla delägare skriva under ansökan (inte vid klyvning).

Vid överlåtelse av del av fastighet genom köp, byte eller gåva, är det viktigt att ansökan lämnas inom sex månader från överlåtelsedagen, annars blir överlåtelsen ogiltig. I ansökan talar du om vad du önskar få utfört och vilka fastigheter som berörs. Om det finns köpeavtal eller andra överenskommelser är det viktigt att du bifogar dessa i original eller bestyrkta kopior.

Lantmäterimyndigheten kan hjälpa till med att upprätta en överlåtelsehandling. Om fastigheten ägs av ett dödsbo måste alla dödsbodelägare skriva under ansökan. Bifoga även kopia av bouppteckningen och sökandens telefonnummer under dagtid.

Yrkande

Det är viktigt att du som sökande preciserar dina önskemål i ett yrkande, d.v.s vad du önskar få utfört. Om flera alternativ finns, bör du ange dem och i vilken ordning de ska prövas.

Utredning och kontakter

Lantmäterimyndigheten utreder möjligheterna att genomföra fastighetsbildningen du ansökt om. Lantmäterimyndigheten följer de regler som gäller för fastighetsbildning och beaktar planer, fastighets- och inskrivningsuppgifter samt kontaktar eventuella berörda rättighetshavare. Om alla fastighetens ägare, redan från början är överens om vad som ska göras genom att ha skrivit på överenskommelsen, kan förrättningen oftast avslutas utan att sakägarna kallas till sammanträde. Om du skulle bli kallad är det viktigt att du deltar och bevakar dina intressen. Under förrättningens gång tar lantmäterimyndigheten nödvändiga kontakter med de myndigheter som berörs av ärendet för att få dessa myndigheters syn på bl.a. bygglov, utfartsvägar samt vatten och avlopp.

Fältarbete

Fältarbete innebär utstakning, utmärkning och inmätning av nya gränser. Lantmäterimyndigheten meddelar dig när fältarbetet ska utföras och om du behöver delta. Fältpersonalen är tacksam om du märker ut äldre gränsmarkeringar med t.ex. käppar.

Olika beslut

Beronde på vilka arbeten som ingår i förrättningen fattas olika beslut. Vid en förrättning fattar lantmäterimyndigheten ett fastighetsbildningsbeslut. Om ersättning ska betalas mellan sakägarna redovisas detta i ett särskilt ersättningsbeslut. Om mark byter ägare tas beslut om tidpunkt för tillträdet.

Förrättningen avslutas

När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara, kan förrättningen avslutas. Det sker genom ett särskilt avslutningsbeslut. I många förrättningar fattas samtliga beslut vid ett och samma tillfälle och besluten redovisas i protokoll.

Beslut kan överklagas

Om du är missnöjd med ett beslut, kan du överklaga skriftligen hos fastighetsdomstolen i länet, överklagandeskriften skickas in till lantmäterimyndigheten.

Det ska ske inom fyra veckor från den dag förrättningen avslutades eller inställdes. Den som förlorar målet i domstol kan riskera att få betala även motpartens rättegångskostnader.

Samtliga förrättningshandlingar finns tillgängliga hos lantmäterimyndigheten under överklagandetiden.

Registrering

När förrättningen avslutats, besluten registrerats och ingen överklagat registreras förrättningen. Detta görs i fastighetsregistret och på registerkartor hos lantmäterimyndigheten.

Registrering ska ske snarast möjligt efter det att fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Därmed är fastighetsbildningen fullbordad och nybildade fastigheter får egen fastighetsbeteckning, t.ex. Berga 1:5 i Lyckeby kommun.

Betalning

När förrättningen registrerats skickar lantmäterimyndigheten en räkning till dig. Räkningen ska betalas inom 30 dagar.

Om du har invändningar mot räkningen, lämnar du en skriftlig anmärkning till lantmäterimyndigheten.

Lantmäterimyndigheten tar betalt för sina tjänster för att täcka myndighetens kostnader. Även om en förrättning måste ställas in, t.ex. om en ansökan återkallas eller om den av någon annan anledning inte kan genomföras, måste lantmäterimyndigheten ändå ta betalt för det arbete som utförts.

Priser för olika fastighetsbildningsåtgärder följer lantmäteriverkets prislista, som är gemensam för alla lantmäterimyndigheter. Principerna för taxan har bestämts av regeringen.

Mer information om avgifter hittar du här.

Förrättningshandlingar

När registreringen är klar får en av sakägarna en sakägarkopia av de väsentliga delarna av förrättningsakten. Där ingår förrättningskarta, fastighetsrättslig och teknisk beskrivning med den nya fastighetsbeteckningen och vissa bilagor av förrättningsprotokoll.

Extra omgångar av handlingarna kan beställas från lantmäterimyndigheten.

Senast uppdaterad: 30 november 2016

Publicerad: 5 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta Örebro kommun

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se