På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Lantmäteriets ordlista

Förklaringar på några av de fackuttryck och ord som används inom lantmäteri och fastigheter.

Fastighet

En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten m.m. All mark i landet är indelad i fastigheter och alla har en särskild beteckning inom kommunen (namn och nummer) t.ex. Örebro Nikolai 3:5.

Mark- och miljödomstol

Till Mark- och miljödomstolen kan man som sakägare överklaga beslut som lantmäterimyndigheten fattat vid förrättningen. Mark- och miljödomstolen för Örebro finns vid Nacka Tingsrätt.

Fastighetsregister

Samtliga fastigheter och rättigheter som tillkommer vid en förrättning redovisas i fastighetsregistrets allmänna del. Allmänna delen består av ett skrivet register samt en registerkarta, och förs av lantmäterimyndigheten.
Vem som äger en fastighet (och vilka avtalsservitut, nyttjanderätter och inteckningar som belastar fastigheten) redovisas i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Uppgifterna förs av inskrivningsmyndigheten.

Förrättningslantmätare

Förrättningslantmätaren ansvarar för arbetet med förrättningen och fattar de olika beslut som ingår.

Inskrivning

Lantmäteriet division Inskrivning registrerar bl.a. lagfarter och inteckningar, samt servitut och nyttjanderätter tillkomna genom avtal. Redovisningen sker i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Inskrivningsverksamheten för Örebro finns i Eksjö, tfn 0771-63 63 63.

Inteckning

Inskrivning av ett pengabelopp som belastning på en fastighet. Med inteckningen som säkerhet, kan fastighetsägaren belåna sin fastighet. Inteckning beviljas av inskrivningsmyndigheten, och registreras i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Inteckningsfri avstyckning

Lantmäterimyndigheten kan besluta om att inteckningar i stamfastigheten inte ska belasta det avstyckade området. Därmed behövs inte någon ytterligare åtgärd av inskrivningsmyndigheten för att göra den nya fastigheten fri från gamla inteckningar.

Lagfart

Registrering av ett fastighetsförvärv i fastighetsregistrets inskrivningsdel, och ett ägarbevis på en fastighet. Lagfart beviljas av inskrivningsmyndigheten.

Lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning innefattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas, ändras eller ska samverka om gemensamma behov m.m. Förrättningen påbörjas genom en skriftlig ansökan hos lantmäterimyndigheten.

Lantmäterimyndighet

Lantmäterimyndigheten är den myndighet som genomför och registrerar lantmäteriförrättningarna. Det finns statliga och kommunala lantmäterimyndigheter. I Örebro är myndigheten kommunal. Kontakta den kommunala lantmäterimyndigheten

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt, t.ex. arrende, innebär en tidsbegränsad rätt för en person att använda en annans fastighet.

Sakägare

Sakägare kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en lantmäteriförrättning. Även nyttjanderättshavare kan vara sakägare. Lantmäterimyndigheten avgör vilka personer som är sakägare vid en förrättning.

Servitut

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan t.ex. gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal och är inte tidsbegränsat.

Sämjedelning

Sämjedelning är när ägarna av en fastighet själva delar upp sin fastighet mellan sig, utan lantmäteriförrättning. Sådan privat jorddelning är inte längre tillåten. Äldre sämjedelningar kan ges rättslig verkan genom s.k. legalisering.

Sökande

Sökande kallas den eller de personer som hos lantmäterimyndigheten skriftligen ansökt om en lantmäteriförrättning. Sökande måste vara ägare till den fastighet som berörs, d.v.s. den som har lagfart eller är köpare med köpeavtal för hel eller del av fastighet. En rättighetshavare kan också vara sökande.

Värdeintyg

Enkelt intyg om värdet på en fastighet. Lämnas till inskrivningsmyndigheten tillsammans med ansökan om lagfart, och används av för beräkning av stämpelskatt. Vanligen skrivs intyget av bank eller mäklare.

Senast uppdaterad: 9 november 2016

Publicerad: 20 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta Örebro kommun

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se