På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Ny taxa för hushållsavfall 2017

Här hittar du vanliga frågor och svar om den nya avfallstaxan som börjar gälla från 1 januari 2017. Taxan gäller för kunder som har hämtning av hushållsavfall i Örebro kommun.

Vad är de största förändringarna i den nya hushållsavfallstaxan?

Vi sänker priset för hämtning av grovavfall i bostaden från 975 kronor till 500 kronor per gång. Tjänsten vänder sig till alla, men används mycket av dem som har svårt att själva ta sig till en Återvinningscentral och lämna sitt grovavfall. Avfallet går först vidare Åternyttan för återanvändning allt enligt EU-direktivets avfallstrappa.

Höjd avgift på dragavstånd av restavfallskärl. Avgiften höjs från 425 kr till 450 kr för varje påbörjad 5 meter mellan 10–20 meter och för dragavstånd över 20 meter från 425 till 1 000 kr för varje påbörjad 5 meter. Hör av dig till oss för rådgivning, Servicecenter 019-21 10 00.

Då detta är ett stort arbetsmiljöproblem, ser vi gärna att de med långa dragavstånd ser över om det finns möjlighet till kortare dragavstånd. Hör av dig till oss för rådgivning. Servicecenter 019-21 10 00. Läs mer om avgiftsförändringen under rubriken Vad är kostnaden för dragavstånd.

Dragavståndet för matavfallskärl försvinner idag är priset 425 kr (varje påbörjad 5 meter).

Hela taxan hittar du här.

Hur mycket kommer jag att behöva betala i renhållningstaxa från den första januari 2017?

Följande faktorer påverkar den nya renhållningstaxan. Hur ofta du har beställt tömning av kärlen, storleken på kärlen samt om du betalar dragavstånd eller ej. Taxan i sin helhet hittar du här.

Småhus

Vårt vanligaste abonnemang för småhus är ett så kallat B-abonnemang med utsortering av matavfall och ett 130 liter restavfallskärl med tömning var 14:e dag. Här blir kostnaden den samma som 2016 års taxa.

När det gäller det näst vanligaste abonnemanget för småhus, B-abonnemang med utsortering av matavfall och ett 240 liters restavfalls kärl med tömning var 14:e dag sänks avgiften med 270 kr per år.

Se lathund på prisskillnaden på alla abonnemang längst ner i dokumentet.


Vad innebär den nya avfallstaxan för fritidshusägare?

Om du har ett fritidshus med ett B-abonnemang, d.v.s. med utsortering av matavfall och hämtning av var 14:e dag, nio gånger per år, och du har ett kärl på 130 liter, så blir avgiften 711 kronor mot tidigare 706 kronor.

Vad är kostnaden för dragavstånd? (gäller flerfamiljhus/verksamheter)

Höjd avgift på dragavstånd av restavfallskärl. Att vara avfallshämtare innebär framdragning av många tunga kärl per dag, där ojämnt underlag gör jobbet ännu tyngre. Örebro kommun kommer att sträva efter att avståndet mellan angöringsplatsen och avfallskärlen ska vara så kort som möjligt och bör inte överstiga 10 meter. Vid längre dragavstånd debiteras taxa för dragavstånd. Avgiften höjs från 425 kr till 450 kr för varje påbörjad 5 meter mellan 10–20 meter och för dragavstånd över 20 meter från 425 till 1 000 kr för varje påbörjad 5 meter. Dragavstånd för matavfallskärl försvinner.

Dragavståndet mäts enkelväg mellan avfallskärl och hämtfordonets mitt bak.

Avstånd

Pris/år och kärl 2016

Pris/år och kärl 2017

0–10 meter

0 kr

0 kr

>10 upp till 20 meter

425 kr (varje påbörjad 5 meter)

450 kr (varje påbörjad 5 meter)

>20 meter

425 kr (varje påbörjad 5 meter)

1 000 kr (varje påbörjad 5 meter)

Dragavstånd matavfall
> 10 meter

425 kr (varje påbörjad 5 meter)

0 kr

 

Pris gäller per hämtning/kärl och vecka. Maxkostnad: 45 % av totala avfallskostnaden inklusive dragavståndet.

För bedömning om avfallskärlen kan placeras närmare angöringsplatsen för hämtningsfordonet, så kontakta Servicecenter för besök på plats 019-21 10 00.

Hur vet jag vilken typ av avfallsabonnemang jag har i dag?

Detta står på fakturan från Örebro kommun vilken typ av avfallsabonnemang du har i dag. Du kan också gå in på vår självservicesida, där hittar du allt om ditt avfallsabonnemang.

Hur ändrar jag i mitt avfallsabonnemang?

Du ringer och anmäler detta till Servicecenter 019-21 10 00. Byte av kärlstorlek och/eller hämtningsintervall kan göras här direkt online. För att ändrad dragväg kontaktar du Servicecenter.

Vad kostar det att ändra storlek på kärl, hämtningsintervall eller dragavstånd?

I abonnemanget ingår ett kärlbyte till annan storlek.

Ytterligare byten till större kärlstorlek därutöver kostar 200 kr per kärl. Att ändra dragavstånd eller hämtningsintervall kostar inget.

Hur gör jag om jag vill ha färre hämtningar, ändra kärlstorlek eller minska dragavståndet?

Du anmäler det till Servicecenter 019-21 10 00 eller här.

Finns det någon som är undantagen krav från avfallsabonnemang?

Uppehåll i hämtning prövas efter skriftlig ansökan till Örebro kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd. Vid uppehåll i hämtning debiteras grundavgift men ej rörlig avgift.

När kommer den första fakturan med den nya höjningen?

För småhus kommer den första fakturan skickas ut i februari 2017. Om du har fritidshus så kommer den första fakturan i slutet av oktober 2017.

Hur förhåller sig Örebro kommuns avfallstaxa till andra kommuner?

Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, stimulera till ökad återvinning och finansiera verksamheten. Taxan består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften tas ut per hushåll/verksamhet och ska bland annat finansiera gemensamma kostnader för insamling och behandling av farligt avfall, återvinningscentraler, miljöinsatser på Atleverket och gamla avfallsupplag. Den rörliga avgiften påverkas bland annat av abonnemangsval, antal behållare, behållarvolym, hämtningsintervall, vikt och dragavstånd. Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen.

Avgiften avser års pris i kronor, om inget annat anges.

Enligt Nils Holgersson-undersökningen 2016 ligger renhållningskostnaden i Örebro på 13,40 kr/kvm att jämföras med t.ex. Eskilstuna där det kostar 23,94 kr/kvm eller Västerås 19,86.

Fotnot: Kostnaden för sophämtning för åren 2015 och 2016 uttryckt i kr/kvm inkl. moms. I Nils Holgersson efterfrågas endast kostnaden för insamling av hushållsavfall.

Vad är det som kostar i avfallshanteringen?

Det som kostar är hela hanteringen av avfallet, personal, anläggning, fordon, återvinningscentraler, behandlingsavgifter, kommunens planering och informationsinsatser med mera.

Vart ska jag vända mig om jag vill klaga på höjningen av avfallstaxan?

Beslutet om höjd taxan är taget av kommunfullmäktige i Örebro kommun. Har du synpunkter på den nya avfallstaxan hör av dig till Servicecenter.

Prisskillnader 2016–2017

Taxa avfall småhus

A. Abonnemang hemkompostering

Storlek och pris hämtning av restavfall

Storlek kärl

Hämtningsfrekvens

Årspris för kärl 2016

Årspris abonnemang 2016

Årspris för kärl 2017

Årspris abonnemang 2017

Skillnad årspris 2016–2017

130 l

8:e vecka

235 kr

835 kr

147 kr

747 kr

-88 kr

130 l

4:e vecka

385 kr

985 kr

293 kr

893 kr

-92 kr

130 l

varannan vecka

585 kr

1185 kr

585 kr

1185 kr

0 kr

240 l

varannan vecka

1350 kr

1950 kr

1080 kr

1680 kr

-270 kr

370 l

varannan vecka

2081 kr

2681 kr

1665 kr

2265 kr

-416 kr

 

B. Abonnemang hämtning av matavfall

Storlek och pris hämtning av matavfall

Storlek kärl

Hämtningsfrekvens

Årspris för kärl 2017

130 l

varannan vecka

100 kr

Storlek och pris hämtning av restavfall

Storlek kärl

Hämtningsfrekvens

Årspris för kärl 2016

Årspris abonnemang 2016

Årspris för kärl 2017

Årspris abonnemang 2017

Skillnad årspris 2016–2017

130 l

8:e vecka

235 kr

935 kr

147 kr

847 kr

-88 kr

130 l

4:e vecka

385 kr

1085 kr

293 kr

993 kr

-92 kr

130 l

varannan vecka

585 kr

1285 kr

585 kr

1285 kr

0 kr

240 l

varannan vecka

1350 kr

2050 kr

1080 kr

1780 kr

-270 kr

370 l

varannan vecka

2081 kr

2781 kr

1665 kr

2365 kr

-416 kr

 

C. Abonnemang hämtning av osorterat avfall

Storlek kärl

Hämtningsfrekvens

Årspris för kärl 2016

Årspris abonnemang 2016

Årspris för kärl 2017

Årspris abonnemang 2017

Skillnad årspris 2016–2017

130 l

varannan vecka

2155 kr

2755 kr

2155 kr

2755 kr

0 kr

240 l

varannan vecka

3979 kr

4579 kr

3978 kr

4578 kr

-1 kr

370 l

varannan vecka

6134 kr

6734 kr

6133 kr

6733 kr

-1 kr

 

Taxa avfall småhus

Med fritidshus menas hus som används för fritidsändamål, som inte är permanentbostad.

Hämtning jämna veckor vecka 20–vecka 40.

Hämtning ojämna veckor vecka 19–vecka 39.

Fast avgift 368 kr per hushåll/år.

A. Abonnemang hemkompostering

Storlek och pris hämtning av restavfall

Storlek kärl

Hämtningsfrekvens

Årspris för kärl 2016

Årspris abonnemang 2016

Årspris för kärl 2017

Årspris abonnemang 2017

Skillnad årspris 2016–2017

130 l

8:e vecka

178 kr

546 kr

74 kr

442 kr

-104 kr

130 l

4:e vecka

278 kr

646 kr

147 kr

515 kr

-131 kr

130 l

varannan vecka

378 kr

746 kr

293 kr

661 kr

-85 kr

240 l

varannan vecka

557 kr

925 kr

540 kr

908 kr

-17 kr

370 l

varannan vecka

832 kr

1200 kr

833 kr

1201 kr

-1 kr

 

B. Abonnemang hämtning av matavfall

Storlek och pris hämtning av matavfall

Storlek kärl

Hämtningsfrekvens

Årspris för kärl 2017

130 l

varannan vecka

50 kr

Storlek och pris hämtning av restavfall

Storlek kärl

Hämtningsfrekvens

Årspris för kärl 2016

Årspris abonnemang 2016

Årspris för kärl 2017

Årspris abonnemang 2017

Skillnad årspris 2016–2017

130 l

8:e vecka

178 kr

596 kr

74 kr

492 kr

-104 kr

130 l

4:e vecka

278 kr

696 kr

147 kr

565 kr

-131 kr

130 l

varannan vecka

378 kr

796 kr

293 kr

711 kr

-85 kr

240 l

varannan vecka

557 kr

975 kr

540 kr

958 kr

-17 kr

370 l

varannan vecka

832 kr

1250 kr

833 kr

1251 kr

-1 kr

 

Storlek kärl

Hämtningsfrekvens

Årspris för kärl 2016

Årspris abonnemang 2016

Årspris för kärl 2017

Årspris abonnemang 2017

Skillnad årspris 2016–2017

130 l

varannan vecka

1360 kr

1728 kr

1078 kr

1446 kr

-282 kr

240 l

varannan vecka

2005 kr

2373 kr

1989 kr

2357 kr

-16 kr

370 l

varannan vecka

2995 kr

3363 kr

3066 kr

3434 kr

+74 kr

 

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Publicerad: 20 december 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson