Klimat- och miljöarbete

Miljöprogrammet tar ut riktningen

Kommunens miljömål finns sammanfattade i Miljöprogram för Örebro kommunöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB). Fem områden är prioriterade: Klimat, biologisk mångfald, giftfri miljö, vatten, god bebyggd miljö.

Miljöprogrammet ger arbetet en bra struktur och sommaren 2015 utsågs Örebro till Sveriges miljöbästa kommun av tidningen Miljöaktuellt.

Fossilfri kommun

Örebro kommuns långsiktiga mål är att vara en fossilfri kommun 2050. Delmålet är att klimatbelastningen ska minska med 40 procent per invånare till 2020, räknat från 2000. För att uppnå målen är det viktigt att alla bidrar. I största möjliga utsträckning ska kommunen som organisation vara föregångare. Läs mer i Klimatplan för Örebro kommun.öppnas i nytt fönster (pdf, 2.8 MB) Hur arbetet med klimatplanen framskrider redovisas i en uppföljningsrapport för 2013öppnas i nytt fönster (pdf, 3.3 MB).

Ett förslag ny klimatstrategiöppnas i nytt fönster (pdf, 1.4 MB) är på remiss till 29 februari 2016. Det finns även en underlagsrapport till klimatstrateginöppnas i nytt fönster (pdf, 2.1 MB), med mer information.

Örebro kommun är föregångare i arbetet med gröna finanser. Vi har en placeringspolicyöppnas i nytt fönster (pdf, 320.4 kB) som innebär att vi undviker att placera pengar i verksamheter kopplade till utvinning av fossila bränslen. När vi gör gröna investeringar finansierar vi det genom att emittera gröna obligationer, vilket ger hållbara placeringsmöjligheter till omvärlden. Läs mer om grön ekonomi i Bakgrundsrapport ny klimatstrategi.öppnas i nytt fönster (pdf, 444.3 kB)

Klimatsmart vardag

Som privatperson kan du på olika sätt bidra till att klimatbelastningen minskar.

orebro.se/klimatsmartvardaglänk till annan webbplats får du konkreta tips och råd för hur du kan bidra till ett hållbart samhälle. Här finns också nya utmaningar och erbjudanden varje månad, till exempel att testa en elcykel, prova på stadsodling eller vegetarisk mat.

Självförsörjande på förnybar el

En viktig del i kommunens klimatsatsning är att bli självförsörjande på förnybar el till 2020. Därför finns ett kommunalt bolaglänk till annan webbplats med uppdrag att producera el från vind och sol.

Om du som privatperson eller småföretagare har frågor om hur du kan bli klimatsmartare, t.ex. när det gäller uppvärmning, elanvändning och resor, kontakta kommunens klimat- och energirådgivning

Mer hållbara transporter

Hur kan vi resa och transportera på ett hållbart sätt? I trafikprogrammet för Örebro kommunöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB) finns många åtgärder för att ge kommuninvånarna bättre möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt. Till exempel ska det finnas konkurrenskraftig kollektivtrafik och det ska vara lätt att välja cykeln istället för bilen. Läs mer på sidan Gator, trafik och buss.

En grönare kommun

Arbetet med de gröna frågorna utgår från naturplanenöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB). Ambitionen är att stärka biologisk mångfald, folkhälsa och kommunens attraktionskraft. Läs mer om hur arbetet framskrider i uppföljningsrapporten för 2014.öppnas i nytt fönster (pdf, 1021.6 kB)

Örebro kommun är unikt i Sverige genom att ha bildat tjugo egna natur- och kulturreservat. Under devisen ”natur för alla” pågår arbete för att utveckla naturvärden och tillgänglighet. Vi planerar ett eget Naturum som kommer att står klart 2017. Läs mer på sidan Natur och naturreservat.

En blåare kommun

Örebros kommuns vattenplanöppnas i nytt fönster (pdf, 3.1 MB) utgår från EU:s vattendirektiv. Viktiga frågor är övergödning och miljögifter. Ungefär hälften av allt dagvatten renas, vilket är mer än någon annan kommun i Sverige. Örebro kommuns arbete har lyfts fram som ett gott exempel och förebild i flera sammanhang, bland annat av Vattenmyndigheterna. Läs mer på sidan Sjöar och vattendrag.

Smartare mat

I Örebro kommun jobbar vi enligt konceptet smartare mat. Maten ska inte bara ska vara god och ha hög kvalitet, den ska också belasta miljön och klimatet så lite som möjligt. Dessutom vill vi att de som producerar våra livsmedel ska ha schyssta arbetsvillkor. Helt enkelt smartare mat. Örebro kommun har också en policy för etiska inköp och är en Fair Trade City.

Läs mer om hur arbetet fortskrider i Temarapport Smartare mat 2014.öppnas i nytt fönster (pdf, 1.8 MB)

Avfall och återvinning

För att bättre hushålla med jordens ändliga resurser har Örebro kommun en avfallsplanöppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB). I den finns mål och åtgärder för hur vi ska öka återvinning av material och produkter och hur vi kan blli bättre på att förebygga avfall. På de här sidorna hittar du information om avfall och återvinning.

Stöd till förskolor och skolor i Örebro

Förskolor och skolor får stöd i sitt klimat- och miljöarbete genom flera olika verksamheter, inom och utanför kommunen.

4 december 2015 • 13.16

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar

Kommunstyrelsen

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats