Klimat- och miljöarbete

Miljöprogrammet tar ut riktningen

Kommunens miljömål finns sammanfattade i Miljöprogram för Örebro kommunöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB). Fem områden är prioriterade: Klimat, biologisk mångfald, giftfri miljö, vatten, god bebyggd miljö.

Miljöprogrammet ger arbetet en bra struktur och sommaren 2015 utsågs Örebro till Sveriges miljöbästa kommun av tidningen Miljöaktuellt.

Klimatneutral kommun 2045

Örebro kommuns långsiktiga mål är att vara en klimatneutral kommun 2045. Under 2015 har ett intensivt arbete pågått med att ta fram kommunens nya klimatstrategi, som beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2016. Läs mer i Klimatstrategi Örebro kommunöppnas i nytt fönster (pdf, 861.1 kB) samt underlagsrapport till klimatstrateginöppnas i nytt fönster (pdf, 1009 kB),

Klimatstrategin är uppdelad i två delar, en för den egna organisationen och en för det geografiska området Örebro kommun. Det geografiska området inkluderar alla som bor, verkar och färdas inom kommunens gränser. För Örebro kommun som geografiskt område är målet en minskad klimatbelastning med 40 respektive 70 procent per invånare till 2020 och 2030, jämfört med år 2000. Målet för kommunkoncernen är en minskad klimatbelastning med 80 procent per invånare till 2020 och att vara klimatneutral till 2030.

Alla samhällets aktörer måste medverka och bidra för att vi ska nå klimatmålen. Här har Örebro kommun en viktig roll, bland annat som utformare av systemet, som upphandlare av varor och tjänster och som part i dialogen med medborgarna, näringslivet och det civila samhället. Örebro kommun ska vara en föregångare och visa att en omställning är möjlig.

Örebro kommun är föregångare i arbetet med gröna finanser. Vi har en placeringspolicyöppnas i nytt fönster (pdf, 320.4 kB) som innebär att vi undviker att placera pengar i verksamheter kopplade till utvinning av fossila bränslen. När vi gör gröna investeringar finansierar vi det genom att emittera gröna obligationer, vilket ger hållbara placeringsmöjligheter till omvärlden. Läs mer om grön ekonomi i Bakgrundsrapport ny klimatstrategi.öppnas i nytt fönster (pdf, 444.3 kB)

Klimatsmart vardag

Som privatperson kan du på olika sätt bidra till att klimatbelastningen minskar.

orebro.se/klimatsmartvardaglänk till annan webbplats får du konkreta tips och råd för hur du kan bidra till ett hållbart samhälle. Här finns också nya utmaningar och erbjudanden varje månad, till exempel att testa en elcykel, prova på stadsodling eller vegetarisk mat.

Självförsörjande på förnybar el

En viktig del i kommunens klimatsatsning är att bli självförsörjande på förnybar el till 2020. Därför finns ett kommunalt bolaglänk till annan webbplats med uppdrag att producera el från vind och sol.

Om du som privatperson eller småföretagare har frågor om hur du kan bli klimatsmartare, t.ex. när det gäller uppvärmning, elanvändning och resor, kontakta kommunens klimat- och energirådgivning

Mer hållbara transporter

Hur kan vi resa och transportera på ett hållbart sätt? I trafikprogrammet för Örebro kommunöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB) finns många åtgärder för att ge kommuninvånarna bättre möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt. Till exempel ska det finnas konkurrenskraftig kollektivtrafik och det ska vara lätt att välja cykeln istället för bilen. Läs mer på sidan Gator, trafik och buss.

En grönare kommun

Arbetet med de gröna frågorna utgår från naturplanenöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB). Ambitionen är att stärka biologisk mångfald, folkhälsa och kommunens attraktionskraft. Läs mer om hur arbetet framskrider i uppföljningsrapporten för 2014.öppnas i nytt fönster (pdf, 1021.6 kB)

Örebro kommun är unikt i Sverige genom att ha bildat tjugo egna natur- och kulturreservat. Under devisen ”natur för alla” pågår arbete för att utveckla naturvärden och tillgänglighet. Vi planerar ett eget Naturum som kommer att står klart 2017. Läs mer på sidan Natur och naturreservat.

En blåare kommun

Örebros kommuns vattenplanöppnas i nytt fönster (pdf, 3.1 MB) utgår från EU:s vattendirektiv. Viktiga frågor är övergödning och miljögifter. Ungefär hälften av allt dagvatten renas, vilket är mer än någon annan kommun i Sverige. Örebro kommuns arbete har lyfts fram som ett gott exempel och förebild i flera sammanhang, bland annat av Vattenmyndigheterna. Läs mer på sidan Sjöar och vattendrag.

Smartare mat

I Örebro kommun jobbar vi enligt konceptet smartare mat. Maten ska inte bara ska vara god och ha hög kvalitet, den ska också belasta miljön och klimatet så lite som möjligt. Dessutom vill vi att de som producerar våra livsmedel ska ha schyssta arbetsvillkor. Helt enkelt smartare mat.länk till annan webbplats Örebro kommun har bland annat en policy och mål för etiska inköp och är en Fair Trade City. Samtliga mål inom området Smartare mat har lyfts in i kommunens nya klimatstrategi (se ovan).

Läs mer om hur arbetet fortskrider i Temarapport Smartare mat 2014.öppnas i nytt fönster (pdf, 1.8 MB)

Avfall och återvinning

För att bättre hushålla med jordens ändliga resurser har Örebro kommun en avfallsplanöppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB). I den finns mål och åtgärder för hur vi ska öka återvinning av material och produkter och hur vi kan blli bättre på att förebygga avfall. På de här sidorna hittar du information om avfall och återvinning.

Stöd till förskolor och skolor i Örebro

Förskolor och skolor får stöd i sitt klimat- och miljöarbete genom flera olika verksamheter, inom och utanför kommunen.

10 augusti 2016 • 11.40

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar

Kommunstyrelsen

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats