Ramshytte ängar

Klicka på en bild för att starta bildspelet.

Ramshytte ängar är en unik ängsmark med omgivande lövskogar och våtmarker. Området är exempel på ett kulturlandskap som fram till 1800-talet var vanligt i Kilsbergen. Du kan se spåren från förr i form av odlingsrösen, stentippar, husgrunder och gamla vägar. Ängarna och skogen kring dem bär spår av att ha betats under lång tid.

Ett anlagt våtmarksområde är boplatsområde för fåglar och groddjur. Området har donerats av Lisette Runnqvist och Rain Nylund.

Ramshyttan har en lång historia av jordbrukande. Så här såg det ut i byn under mitten av 1800-talet. Illustration: C F Aug Cantzler.

Ramshyttan har en lång historia av jordbrukande. Så här såg det ut i byn under mitten av 1800-talet. Illustration: C F Aug Cantzler.

Skötsel

Skötseln ska inriktas på att öka de biologiska värdena och leda till ett stort inslag av död ved, gamla grova träd, lövträd och välbetade gräsmarker.

Syfte

Syftet med naturreservatet Ramshytte ängar är att långsiktigt bevara och utveckla ett naturområde med höga värden knutna till betesmarker, lövträd, skog och våtmark. I området ska det även finnas möjlighet för besökare att uppleva såväl natur- som kulturvärden.

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt allvarligt skada vegetationen.
 • Medvetet skada eller störa djurlivet genom att t.ex. fånga, insamla eller döda däggdjur fåglar, kräldjur, groddjur eller ryggradslösa djur.
 • Beträda område markerat på kartan under perioden 1 mars till 15 juni.
 • Ha hunden lös.
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Tälta eller ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet.
 • Framföra motorfordon annat än på anvisade vägar.
 • Parkera annat än på anvisad plats.
 • Rida eller framföra cykel annat än på särskilt anvisade leder.
 • Anordna orienteringstävlingar eller liknande.
 • Sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger i Ramshyttan, ca 2,5 mil norr om Örebro och 1 mil söder om Nora. Reservatet bildades 2012, är 19,9 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

11 oktober 2016 • 15.06

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats